Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
salākā:f.[Sk.śalākā] 籌,くじ,食券; 弓箭,木片,へら,葉片,陰茎.salākaṃ gaṇhāti くじを引く.salākaṃ gāheti,~dadāti くじを引かせる.salāka-āgga 籌食堂,籌室.-odhāniya 箆筐,へらばこ.-gāha 行籌,集籌法.-gāhāpaka 行籌人.-bhatta 籌食.-yāgu 籌粥.-vātapāna 柵窓.-vutta [cf.BSk.vṛtta] 箸のようになった.-hattha 手型戯,筆手遊び.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Salākā,【陰】 草葉,傘骨,外科的工具,木片票,很多。 ~vutta,【形】 以票換取食物生存。 ~kagga,【中】 配票房。 ~gāha,【陽】 取票,取選票。 ~gāhāpaka,【陽】 選票的分發者。 ~bhatta,【中】 以票換取的食物。(p334)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Salākā,【陰】草葉,傘骨,手術用的工具,籌,木片。salākavutta,【形】以木片的食物維生。salākakagga,【中】分木片(或籌)房。salākagāha,【陽】取票(籌),取選票。salākagāhāpaka,【陽】選票的分發者。salākabhatta(=niccadāna常施﹐(AA.4.39.)),【中】以木片(木瓢)分發食物。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
salākā:[f.] a blade of grass; ribs of a parasol; a surgical instrument; tickets consisting of slips of wood; a lot.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Salākā,(f.) [cp.Vedic śalākā] 1.an arrow,a dart A iv.107 (T.has it as nt.).-- 2.a small stick,peg,thin bar S iv.168; Dāvs iv.51.-- 3.blade of a grass M i.79; J i.439.-- 4.ribs of a parasol Vin iv.338; SnA 487; Miln.226.-- 5.a pencil,small stick (used in painting the eyes with collyrium) Vin i.204; J iii.419 (añjana˚).‹-› 6.a kind of needle Vin ii.116.-- 7.a kind of surgical instrument,a stick of caustic Miln.112,149.-- 8.a gong stick (of bronze,loha˚) J ii.342; Vism.283.-- 9.membrum virile J ii.359.-- 10.a ticket consisting of slips of wood used in voting and distributing food,vote,lot Vin ii.99,176,306; J i.123; PvA.272 (kāḷakaṇṇi˚); salākaŋ gaṇhāti to take tickets (in order to vote or to be counted) Vin i.117; ii.199; paṭhaman salākaŋ gaṇhanto taking the first vote,first rate A i.24; salākaŋ gāheti to issue tickets,to take a vote Vin ii.205; salākaŋ dadāti to issue tickets J i.123; salākaŋ vāreti to throw lots J i.239 (kāḷakaṇṇi˚).

-- agga room for distributing food by tickets J i.123; Mhvs 15,205.-- odhāniya a case for the ointment -- stick Vin i.204.-- gāha taking of votes,voting Vin ii.85,98 sq.(3 kinds).-- gāhāpaka ticket -- issuer,taker of voting tickets Vin ii.84.-- bhatta food to be distributed by tickets Vin i.58,96; ii.175; J i.123; DhA i.53 (eight kinds).-- vātapāna a window made with slips of wood Vin ii.148.-- vutta "subsisting on blades of grass" (or "by means of food tickets"?) Vin iii.6,67; iv.23; A i.160; S iv.323.Cp.BSk.śalākāvṛtti Divy 131.-- hattha brush -- hand,a kind of play,where the hand is dipped in lac or dye and used as a brush (?) D i.65; DA.i.85.(Page 699)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
salākā:A peg,slip,bit of wood; a blade or sprout
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SALĀKĀ:[f] cọng cỏ,sườn cây lọng,dụng cụ giải phẫu,vé bằng miếng cây mỏng,lá thăm --vutta [a] cung cấp bằng cách bắt số (về vật thực) --kagga [nt] phòng phát vé số --gāha [m] bắt số hay thăm --gābāpaka [3] người phân phát thăm --bhatta [nt] vật thực được phát bằng cách bắt thăm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
salākā:သလာကာ (ဣ)
ဝါးျခမ္းစိတ္။ စာေရးတံ။ မ်က္စဥ္းတံ။ အတံ။ တြယ္အပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,