Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Sakya:m.[= Sakka ②,Sk.Śakya] 釈迦,釈氏,釈族.-dhītā 釈女.-puṅgava 釈迦牡牛=釈迦牟尼.-putta 釈子,釈迦族出身者,釈迦牟尼.-puttiya 釈子所属.釈氏の徒,釈子の,仏弟子,仏教徒.-muni 釈迦牟尼.-rājan 釈迦王.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sakya:釋迦, 奢迦夜
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sakya,【形】 屬於釋迦族的。 ~muni,【陽】 釋迦牟尼。(p309)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sakya,【形】釋迦族的。Sakyamuni,【陽】釋迦牟尼(直譯:釋迦族的行者)。samaṇiyo sakyadhītaro,釋迦沙門尼。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sakya:[adj.] belonging to the Sākya race.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sakya, see Dictionary of Names.In cpd.°puttiya (belonging to the Sakya son) in general meaning of “a (true) follower of the Buddha,” A.IV,202; Vin.I,44; Ud.44; not a follower of the B.Vin.III,25.(Page 661)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAKYA:[a] thuộc về dòng Thích Ca --muni [m] Đức Thích Ca Mâu Ni,bậc thiện trí thức của dòng Thích Ca
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sakya:သက် (ပ)
သာကီဝင္မင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,