Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sakuṇa:m.[Sk.śakuna] 鳥.f.sakuṇī -vijjā 鳥明,鳥の聲による占相術.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sakuṇa,【陽】 鳥。 ~gghī,【陽】 鷹。 ~ṇī,【陰】 母鳥。(p308)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sakuṇa,【陽】鳥。sakuṇagghī,【陽】鷹。sakuṇī,【陰】母鳥,母鷹。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sakuṇa:[m.] a bird.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sakuṇa,[Vedic śakuna] a bird (esp.with ref.to augury) D.I,71 (pakkhin+); Vin.III,147; S.I,197; A.II,209; III,241 sq.,368; J.II,111,162 (Kandagala); KhA 241.pantha° see under pantha.-- f.sakuṇī S.I,44.adj.sakuṇa J.V,503 (maṁsa).

--kulāvaka a bird’s nest KhA 56.--patha bird-course,Npl.Nd1 155.--pāda bird foot KhA 47.--ruta the cry of birds Miln.178.--vatta the habit (i.e.life) of a bird J.V,254.--vijjā bird craft,augury (i.e.understanding the cries of birds) D.I,9; DA.I,93.(Page 660)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAKUṆA:[m] loài phi cầm,con chim --ggh [m] con diều hâu --nī [f] con chim máy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sakuṇa:con chim,loài chim
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sakuṇa:သကုဏ (ပ)
ငွက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,