Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Sakkatta:n.[Sakka-tta] 帝釈位.-rajja 帝釈国.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sakkatta,【中】 天王的地位。(p308)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sakkatta,【中】天王的地位。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sakkatta:[nt.] the position as the ruler of devas.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sakkatta,(nt.) [fr.Sakka=Indra] Śakraship,the position as the ruler of the devas M.III,65; J.I,315; Vism.301 (brahmatta+).°rajja a kingdom rivalling Sakka’s J.I,315.(Page 660)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAKKATTA:[nt] phận sự cai quản của chư thiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sakkatta:vai trò ðức trời ðế thích
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sakkatta:သကၠ-တၱ (န)
သိၾကားမင္း၏ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,