Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sajjhāya:① m.[cf.Sk.svadhyāya,sva-adhyāya] 読誦,誦経,読経,学習,研究.sajjhāyaṃ karoti 研究をなす,読誦す.-kiriyā 学習.② adv.[sajjhāyati の ger.] 誦して,学んで.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sajjhāya,【陽】 學習,排演。(p313)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sajjhāya,【陽】學習,翫ㄨㄢˋ誦,排演。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sajjhāya:[m.] study; rehearsal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sajjhāya,[cp.Sk.svādhyāya,sva+adhyāya,i.e.sa4+ ajjhaya,cp.ajjhayana & ajjhāyaka] repetition,rehearsal study D.III,241; Vin.I,133; II,194; A.IV,136; S.V,121 J.I,116,436; II,48; Miln.12,KhA 24; VbhA.250 sq.‹-› °ṁ karoti to study D.III,241; A.III,22; J.V,54.(Page 669)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAJJHĀYA:[m] sự học hỏi,nghe lại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sajjhāya:သဇၩာယ (ပ) (သ+အဇၩာယ)
ကိုယ္တိုင္ ရြတ္အံျခင္း။ စီးျဖန္းျခင္း။ သရဇၩာယ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,