Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sahita:① a.[〃=saṃhita,saṃ-dhā の pp.] 伴える,助伴の,融和せる,称順の.cf.saṃhita.② m.かもめ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sahita,【形】 帶有的,兼有的,聯合的,放在一起的,一致的。【中】 文學,經文,取火的鉆木。(p336)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sahita,【形】帶有的,兼有的,聯合的,放在一起的,一致的。【中】文學,經文,取火的鉆木。【反】asahita。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sahita:[adj.] accompanied with; united; keeping together; consistent.(nt.),literature; scriptures; a piece of wood to generate fire by rubbing on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sahita,[pp.of saṁ+dhā,cp.Sk.sahita=saṁhita] 1.accompanied with Mhvs 7,27.-- 2.united,keeping together D.I,4; J.IV,347; Pug.57.-- 3.consistent,sensible,to the point D.I,8; A.II,138; IV,196; S.III,12; Dh.19 (at DhA.I,157 expld as a name for the Tipiṭaka,thus equalling Sk.saṁhita); Pug.42.-- 4.close together,thick Th.2,254.-- araṇisahita (nt.) firewood and appurtenances Vin.II,217; D.II,340 sq.; J.I,212; DhA.II,246.-- sahitaṁvata (adj.) having a consistent or perpetual vow,i.e.living the holy life J.V,320 (=sīlācāra-sampanna C.); VI,525 (T.sahitabbata; C.expls as samādinna-vata gahita-tāpasa-vesa).Kern,Toev.II.51 takes it as a corrupted Sk.śaṁsita-vrata.(Page 701)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAHITA:[a] hòa hiệp,đoàn kết,cùng theo nhau,giữ chung lại,gồm có,[nt] thi thơ,kinh thánh,một tấm củi để nhau lại cho phát sanh lửa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sahita:sự hữu lý,có nghĩa lý
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sahita:သ-ဟိတ (တိ)
အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တကြျဖစ္သည္။ အစီးအပြား ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sahita:သဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သဟ္+ကၱ)
သည္းခံအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,