Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sahati:[sah] 征服す,打勝つ,耐える,忍耐す; できる,可能である.pr.sayhāmi; opt.sahe,saheyya,saheyyaṃ; imper.saha; grd.sayha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sahati,(sah + a),忍受,忍耐,能幹,克服。 【過】 sahi。 【現分】 sahanta,sahamāna。 【獨】 sahitvā。(p335)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sahati,(sah忍耐+a),1.克服(to conquer,defeat,overcome)。2.忍受,忍耐(to bear,endure)。3.能幹(to be able)。【過】sahi。【現分】sahanta,sahamāna。【獨】sahitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sahati:[sah + a] bears; endures; to be able; to overcome.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sahati, [sah to prevail] 1.to conquer,defeat,overcome M.I,33; S.IV,157; Sn.942; Dh.335; It.84; J.I,74; II,386 (avamānaṁ); III,423 (id.).-- 2.to bear,endure Sn.20; Pug.68.-- 3.to be able D.II,342 (sayhāmi); Pot.sahe Sn.942; Pot.saheyya M.I,33; saha (imper.excuse,forgive,beg your pardon!) J.III,109; grd.sayha that which can be endured,able to be done Sn.253; Dāvs II.29; a-sayha Miln.1148.(Page 701)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sahati:To bear,endure,resist,overcome
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAHATI:(sah+a) chịu đựng,có thể được,thắng phục,chế ngự,vượt qua [aor] sahi [prp] sahanta,sahamāna [abs] sahitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sahati:chịu được,kháng được
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sahati:သဟတိ (√သဟ္)
စြမ္းႏိုင္၏။ သည္းခံႏိုင္၏။ လႊမ္းမိုး၏။ ႏွိပ္နင္းႏိုင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,