Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sahassikasīlokadhātu,【陰】一千世界(a thousandfold world,a world system )。S.56.11./V,424.︰Ayañca dasasahassilokadhātu saṅkampi sampakampi sampavedhi.(這一萬個世界震動、大震動、強烈震動)。《長阿含30經》:「佛告諸比丘。如一日月周行四天下。光明所照。如是千世界。千世界中有千日月.千須彌山王.四千天下.四千大天下.四千海水.四千大海.四千龍.四千大龍.四千金翅鳥.四千大金翅鳥.四千惡道.四千大惡道.四千王.四千大王.七千大樹.八千大泥犁.十千大山.千閻羅王.千四天王.千忉利天千焰摩天.千兜率天.千化自在天.千他化自在天.千梵天。是為小千世界。如一小千世界。爾所小千千世界。是為中千世界。如一中千世界。爾所中千千世界。是為三千大千世界。」(T1.114中;cf.《大樓炭經》卷第一﹐大正1.277)三千大千世界究竟多大,無法詳知。一千個世界(每個世界包括四大洲cattāro dīpā、日月等),名為「小千世界」。1000個小千世界,名「中千世界」(100萬個世界)。1000個中千世界,名「大千世界」(十億個世界),或稱「三千大千世界」。大千世界,有百俱胝(koṭi,1,000,000,000)四天下、日月等。我們這個大千世界,叫娑婆(sahā)世界,據目前的天文資料,我們所處的銀河系(星系),約有兩千億個恒星,聚集成直徑約十萬光年的圓盤,中央較厚;以本銀河系為中心,半徑200多萬光年的範圍內,有三十多個銀河系,半徑6500萬光年,有超過2500個銀河系,宇宙至少有五百多億銀河系。離太陽最近的恒星約有4.3光年(9.46×1012公裏),肉眼所能見到的恒星,都在數光年~數百光年,約6000顆(山上觀望)。

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,