Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sahassa:num.[Sk.sahasra] 千; 千金,千両.nom.sg.sahassaṃ,pl.sahassā,sahassāni.sahassena sahassaṃ 千による千,千の千倍,百万.-ākkha,-cakkhu,-netta,-locana 千眼,千眼者,帝釈.-āra 千輻の.-raṃsi 千光,太陽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sahassa,【中】 千。 ~kkha,【陽】 千眼帝釋。 ~kkhattuŋ,【副】 千次。~gghanaka,【形】 值千的。 ~tthavikā,【陰】 ~bhaṇḍikā,【陰】 有一千金幣的袋子。 ~dhā,【副】 一千個方法。 ~netta,參考 ~kkha。 ~raŋsī,【陽】 太陽。 ~āra,【形】 有千輻的。(p335)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sahassa,(Sk.sahasra),【中】千。sahassakkha,【陽】千眼帝釋。sahassakkhattuṁ,【副】千次。sahassagghanaka,【形】值千的。sahassatthavikā,【陰】sahassabhaṇḍikā,【陰】有一千金幣的袋子。sahassadhā,【副】一千個方法。sahassanetta,參考sahassakkha。sahassaraṁsī,【陽】太陽。sahassāra,【形】有千輻的。sahassamaṇḍalachatta﹐千輪華蓋。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sahassa:[nt.] a thousand.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sahassa,[Sk.sahasra,see etym.under saṁ°] a thousand,used as a singular with a noun in the plural,sahassaṁ vācā Dh.100; satasahassaṁ vassāni J.I,29; also in the plural after other numerals cattāri satasahassāni chaḷabhiññā Bu II.204=J.I,29; also with the thing counted in the genitive,accharānaṁ sahassaṁ Mhvs 17,13; A.I,227; or °-,as sahassa-yakkha-parivāra SnA 209.In combination with other numerals,sahassa is sometimes inflected like an adjective,saṭṭhisahassā amaccā sixty thousand ministers J.VI,484; satasahassiyo gāvo 100,000 cows Sn.308; the thing counted then precedes in a compound jāti-sahassaṁ 1,000 births D.I,13; It.99; ghaṭa-sahassam pi udakaṁ Miln.189; sindhava-sahasso ratho J.VI,103; sahassaṁ sahassena a thousand times a thousand Dh.103; sahassass’eva in thousands D.II,87.--sahassaṁ (nt.) 1,000 gold pieces Dh.106; J.VI,484; Miln.10; satasahassaṁ a hundred thousand J.I,28; sahassa (adj.) (fem.ī) worth a thousand J.V,484,485; ThA.72 (Ap V,45,read sahassayo for °aso); epithet of Brahmā,the B.of a thousand world systems M.III,101.Cp.dasa-sahassī.

--akkha thousand-eyed,the god Sakka S.I,229; J.VI,203; sahassacakkhu the same J.V,394,407.--aggha worth a thousand Miln.284.--āra having 1,000 spokes D.II,172.--ṭṭhavikā a purse with 1,000 pieces (of money) Vism.383; J.I,506; DhA.II,37; VvA.33.--netta thousandeyed,the god Sakka S.I,226; Sn.346; J.III,426; IV,313; V,408; VI,174; Vv 3010; DhA.I,17.--bāhu having a thousand arms,said of Ajjuna J.V,119,135,145 (°-rājā); 267,273; VI,201.--bhaṇḍikā a heap of 1,000 pieces J.II,424; III,60; IV,2.--raṁsi the sun J.I,183.(Page 701)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAHASSA:[nt] số 1000 --kkha [m] có 1000 con mắt (là trời Đế thích) --kkhattuṃ [ad] 1000 lần --gghanaka [a] đáng giá 1000 --tthavikā [f] --bhandikā [f] cái túi đựng 1000 đồng tiền vàng --dhā [ad] trong 1000 cách thế --netta như --kkha,--raṃsī [m] mặt trời (có cả 1000 tia sáng) --āra [a] có 1000 cây căm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sahassa:သဟႆ (ဣ)
အေထာင္။ တစ္ေထာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,