Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sahajātapaccaya,﹐俱生緣。《發趣論》(Paṭṭhāna)(CS:p.1.4):「俱生緣(Sahajātapaccaya):1.是四非有色法(cattāro arūpimo dhammā﹐受.想.行.識之四蘊)是互相之俱生緣為緣,2.四大種是互相之俱生緣為緣,3.於入胎剎那(okkantikhaṇe,相同於‘在結生剎那’)之名與(心所依處)色是互相之俱生緣為緣,4.‘諸心心所法’依‘心等起諸色’之俱生緣為緣,5.四大種依諸所造色之俱生緣為緣,6.諸色法(心所依處色)某時(在結生剎那)依諸非有色法(四蘊)之俱生緣為緣,某時(在轉起時)不依俱生緣為緣。」
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sahajātapaccaya:câu sanh duyên

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,