Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saha:① prep.pref.[〃] 共に,倶に.~parinibbānā 般涅槃と共に.-ānukkama 付属物(手綱)と共に.-indaka 帝釈と共なる.-macchara 慳と共なる.-pesuṇa 両舌と共なる.-vatthu 屋敷を共にする,同居.② a.[<sah] 堪える,我慢す,従う.sabba~一切に堪える.③ [sahati の imper.] 堪えよ,ご免なさい.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saha,【形】 持久的,不朽的。(p335)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saha,(連詞),與,一起,附有,伴隨。 ~gata,【形】 和…有關的,具有的。~ja,~jāta,【形】 同時出生的,一起出生的。 ~jīvī,【形】 與…一起住的。 ~nandī,【形】 共慶的。 ~dhammika,【形】 同修。 ~bhū,【形】一起出現的。 ~yoga,【陽】 連接,合作,saha 的應用。 ~vāsa,【陽】一起住。 ~seyyā,【陰】 同房。 ~sokī,【形】 分憂(一起傷心)。(p335)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saha,2(‹sah),【形】持久的,不朽的(submitting to,enduring )。sabbasaha﹐持久的。dussaha﹐難以持久的(hard to endure)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saha,1(連詞),與,一起,附有,伴隨。sahagata,【形】和…有關的,具有的,俱行。sahaja,sahajāta,【形】俱生的,一起出生的。sahajīvī,【形】與…一起住的。sahajīvinī,【陰】同住女伴。sahanandī,【形】共慶的。sahadhammika,【形】同修。sahabhū,【形】一起出現的。sahayoga,【陽】連接,合作,saha 的應用。sahavāsa,【陽】一起住。sahaseyyā,【陰】同房。sahasokī,【形】分憂(一起傷心)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saha:[conjunctive particle] with; together; accompanied by.(adj.),enduring.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saha,2 (adj.) [fr.sah] submitting to,enduring M.I,33; Th.1,659; J.VI,379; sabbasaha J.V,425,431.-- dussaha hard to endure Sdhp.95,118,196 (Page 701)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saha,1 (indecl.) [fr.sa3; cp.Vedic saha] prep.& prefix,meaning:in conjunction with,together,accompanied by; immediately after (with Instr.) Vin.I,38; Sn.49,928; Th.2,414=425; sahā Sn.231.

--anukkama=sahānukkama with the bridle Dh.398; DhA.IV,161.--āmacca together with the ministers Mhvs 5,182.--āvudha together with one’s weapons J.IV,416.--indaka together with Indra D.II,208,221; Vv 301.--ūdaka together with water J.V,407.--oḍha together with the stolen goods; coraṁ °-aṁ gahetvā Vism.180; Mhvs 23,11 (thena); 35,11.See oḍḍha.--odaka containing water Mhvs 4,13.--orodha with his harem Mhvs 5,182; --kathin conversing with (Instr.) M.I,489.--kāra a sort of fragrant mango KhA 53.--gata accompanying,connected with,concomitant Vin.I,10; D.II,186; S.V,421; Kvu 337; DhsA.157.--ggaṇa together with his companions Dpvs 14,58.--cetiya containing a Cetiya Mhvs 33,10.--ja born at the same time Vv 8115.--jāta 1.born at the same time,of equal age J.I,54; VI,512.-- 2.arisen at the same time,coinciding with (Instr.) Kvu 337,620; VbhA.127.‹-› 3.(in °paccaya) the relation of co-nascence,coincidence Dukp 17 sq.,52 sq.,113 sq.,129 sq.,145 sq.,225 sq.,334 sq.and passim; Tikp 36 sq.,62 sq.,107 sq.,243 sq.; Vism.535.--jīvin (fem.--ī) living together with Vin.IV,291,325 sq.--dhammika having the same Dhamma,co-religionist M.I,64; Nd1 485 (opp.para°); regarding the Dhamma D.I,94,161; M.I,368; Vin.I,134; Nett 52; DA.I,263 (=sahetuka,sakāraṇa); that which is in accordance with the dhamma Dhs.1327; M.I,482; °ṁ adv.in accordance with the dhamma Vin.I,60,69; III,178; IV,141.--dhammiya co-religionist Nett 169.--dhenuka accompanied by a cow Mhvs 21,18.--nandin rejoicing with It.73.--paṁsukīḷita a companion in play,a playfellow A.II,186:J.I,364; IV,77; PvA.30.--pesuṇa together with slander Sn.862 f.; Nd1 257.--bhāvin being at one’s service J.III,181 (amacca).--bhū arising together with Dhs.1197; Nett 16; a class of devas D.II,260.--macchara with envy Sn.862.--yoga=karaṇa-vacana SnA 44.--vatthu living together with Th.2,414= 425; ThA.269.--vāsa living together,associating Vin.II,34; It.68.--vāsin living together J.V,352.--saṅgha together with the Order Mhvs 1,71.--seyyā sharing the same couch,living together Vin.IV,16; KhA 190.--sevaka together with the servants Mhvs 36,43.--sokin sorrowful (?) S.IV,180.(Page 700)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saha:With,together with
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAHA:[a] bền lâu,chịu đựng
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAHA:và,với,luôn cả,chung lại --gata [a] có liên quan với --jajāta [a] đồng sanh lên một lượt --jīvī [a] đồng sống chung --nandī [a] đồng vui thích dhammika [a] đồng đạo --bhū đồng sanh lên --yoga [m] sự liên hệ,sự cộng tác,sự áp dụng vāsa [m] ở chung nhau --seyyā [f] ngủ chung một giường --sokī [a] chia sớt sự đau buồn của kẻ khác
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
saha:သဟ
ဘူ = မရိသနာဘိဘေဝသု-သည္းခံျခင္း,လႊမ္းမိုးျခင္းတို႔၌။ သဟတိ။
ဥပုေဗၺာ = ယတေန-အားထုတ္ျခင္း၌။
ဝိပုေဗၺာ = ပဋိညာယံ-ဝန္ခံျခင္း(ရဲရင့္ျခင္း)၌
ဒိ+စု = မရိသေန-သည္းခံျခင္း၌။ သယွတိ၊ သာဟ ယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saha:သဟ (အ) (√သဟ္+အ)
တတ္ႏိုင္သည္။ သည္းခံႏိုင္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saha:သဟ (တိ) (သ√ဓာ+ကိြ)
တကြ။ တစ္ၿပိဳင္နက္။
သဟ အ႐ုဏုဂၢမနာ၊ အ႐ုဏ္တက္သည္ႏွင့္ တကြ။သဓ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,