Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sagga:m.① [Sk.svarga,svar-ga] 天,天界,天国,天上.-āpāya 天界と苦界.-āvaraṇa 天障.-kathā 生天論,天の話.-kāya 天身,天衆.-gāmin 生天者.-magga 上天の道.-loka 天界.② 鳥の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sagga,【陽】 快樂的地方,天堂。 ~kāya,【陽】 天上的集會。 ~magga,【陽】登天之路。 ~loka,【陽】 天上世界。 ~saŋvattanika,【形】 導致登天的。(p309)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sagga,【陽】快樂的地方,天堂。saggakāya,【陽】天上的集會。saggamagga,【陽】登天之路。saggaloka,【陽】天上世界。saggasaṁvattanika,【形】導致登天的。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sagga:天;天界
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sagga:'heaven'; s.deva (heavenly heings).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sagga:[m.] a place of happiness; heaven.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sagga,[Vedic svarga,svar+ga] 1.heaven,the next world,popularly conceived as a place of happiness and long life (cp.the pop.etym.of “suṭṭhu-aggattā sagga” PvA.9; “rūpādīhi visayehi suṭṭhu aggo ti saggo” Vism.427); usually the kām’âvacara-devaloka,sometimes also the 26 heavens (ThA.74).Sometimes as sagga ṭhāna (cp.°loka),e.g.J.VI,210.-- Vin.I,223; D.II,86; III,52,146 sq.; M.I,22,483; S.I,12; A.I,55 sq.,292 sq.; II,83 sq.; III,244,253 sq.; IV,81; V,135 sq.; Sn.224 (Loc.pl.saggesu); It.14; Pv.I,13; Vism.103,199.

--âpāya heaven and hell Th.2,63; Sn.647.--ārohaṇa (-sopāna) (the stairs) leading to heaven (something like Jacob’s ladder) Vism.10.--kathā discourse or talk about heaven Vin.I,15 (cp.anupubbikathā) --kāya the heavenly assembly (of the gods) J.VI,573.--dvāra heaven’s gate Vism.57.--patha=sagga J.I,256.--pada heavenly region,heaven J.II,5; IV,272 (=saggaloka).--magga the way to heaven J.VI,287; DhA.I,4.--loka the heavenworld M.I,73; J.IV,272.--saṁvattanika leading to heaven D.III,66.(Page 662)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sagga:A minstrel of Tamba,king of Benares.See the Sussondī Jātaka.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAGGA:[m] thiên đàng,nơi an vui hạnh phúc --kāya [m] đại hội chư thiên --magga [m] con đường đi về thiên đàng --loka cõi thiên đàng --samvattanika [a] sự đưa đến thiên đàng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sagga:thiên giới cõi trời
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sagga:သဂၢ (ပ) (√သဇၨ္+ဏ)
စြန္႔လႊတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sagga:သဂၢ (ပ)
နတ္ျပည္။ နတ္ရြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,