Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sadisa:a.[=sarisa,Sk.sadṛś,sadṛśa] 同じ,等同の,同様の,等しき.tumhehi sadiso 彼等と等しき者.sadiso ’ham asmī ti māno (vidhā) 我は等しとの慢,我等慢.cf.sādisa,sarikkha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sadisa,【形】 等於,相似的。 ~tta,【中】 平等,類似。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sadisa,【形】等於,相似的。sadisatta,【中】平等,類似。sadisūpacāra﹐等分定。asadisa,【反】不等於,不相似的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sadisa:[adj.] equal; similar; like.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sadisa,(adj.) [sa2+disa=dṛśa] similar,like,equal D.II,261; S.III,48 sq.; A.I,125=Pug.35; Vin.I,8; J.I,191; Dhs.116; Vism.543=VbhA.148.Cp.sādisa.(Page 674)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SADISA:[a] ngang nhau,bằng nhau,giống nhau,như nhau --tta [nt] sự bằng nhau,giống nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sadisa:bằng,ngang bằng,bằng nhau,sự đồng đẳng,sự ngang bằng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sadisa:သ-ဒိသ (တိ)
တူေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sadisa:သ-ဒိသ (တိ)
တူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,