Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sadevaka:a.[sa-deva-ka] 天と共なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sadevaka,【形】 包括天神的。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sadevaka,【形】包括天神的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sadevaka:[adj.] including the devas.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sadevaka,(adj.) [sa3+deva+ka] together with the devas,with the deva world D.I,62; III,76,135; Sn.86; Vin.I,8,11; Dh.44; DA.I,174.At J.I,14 sadevake (Loc.) is used in the sense of “in the world of men & gods.” (Page 674)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SADEVAKA:[a] luôn cả chư thiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sadevaka:gồm thiên giới
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sadevaka:သ-ေဒဝက (တိ)
နတ္တို႔ႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,