Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saddhamma:m.[sat-dhamma,BSk.saddharma] 正法,妙法.-ādhāraka 正法の支持者.-garu 正法の尊重.-ṭṭhiti 正法久住.-paṭirūpaka 正法像似,像法.-parihāna 正法の損減.-saṅgaha 正法結集.-savana 正法の聴聞.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saddhamma,【陽】 正法,真實的教義。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saddhamma,(saṁ+dhamma),【陽】正法(the Sublime Doctrine),真實的教義,規矩(臺語︰法度)。saddhammasenā Sugatānugo yo﹐善逝的追隨者--那正法的軍隊。saddhammaṭṭhitiyā,為了正法久住。善見律(Sp.I,225-6.;CS:Pārā.pg.1.189-190)︰Saddhammaṭṭhitiyāti tividho saddhammo--pariyattisaddhammo,paṭipattisaddhammo,adhigamasaddhammoti.Tattha Piṭakattayasaṅgahitaṁ sabbampi Buddhavacanaṁ “Pariyattisaddhammo” nāma. 1Terasa dhutaguṇā,2cuddasa khandhakavattāni,3dve-asīti mahāvattāni,sīlasamādhivipassanāti ayaṁ “Paṭipattisaddhammo” nāma.Cattāro ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañcāti ayaṁ “Adhigamasaddhammo” nāma.So sabbopi yasmā sikkhāpadapaññattiyā sati bhikkhū sikkhāpadañca tassa vibhaṅgañca tadatthajotanatthaṁ aññañca Buddhavacanaṁ pariyāpuṇanti,yathāpaññattañca paṭipajjamānā paṭipattiṁ pūretvā paṭipattiyā adhigantabbaṁ lokuttaradhammaṁ adhigacchanti,tasmā sikkhāpadapaññattiyā ciraṭṭhitiko hoti.Tena vuttaṁ--“Saddhammaṭṭhitiyā”ti.(令正法久住者,正法有三種,何謂為三?一者學正法(pariyattisaddhammo教法)久住,二者信受正法(paṭipattisaddhammo行正法)久住,三者得道正法(adhigamasaddhammo證道)久住。)問曰:「何謂學正法久住?」答曰:「學三藏一切久住佛所說,是名正法,於三藏中1十二頭陀(Terasa dhutaguṇā十三頭陀)、2十四威儀、3八十二大威儀戒、禪定、三昧(vipassanā毘婆舍那),是名信受正法久住。四沙門道果及涅盤者,是名得道正法久住。如來結戒故,令比丘隨順,若隨順者,具足而得聖利,是故學為初正法久住。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saddhamma:[m.] the true doctrine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saddhamma,[sad(=sant)+dhamma,cp.BSk.saddharma,e.g.Jtm 224] the true dhamma,the best religion,good practice,the “doctrine of the good” (so Geiger,Pali Dhamma pp.53,54,q.v.for detailed discussion of the term) M.I,46; S.V,172 sq.; A.I,69; III,7 sq.,174 sq.,435 sq.; V,169,317; Sn.1020; Dh.38; J.V,483; DhA.IV,95.Seven saddhammas:M.I,354,356; D.III,252,282; A.IV,108 sq.-- Opp.a-saddhamma (q.v.); four a°:A.II,47; eight:Vin.II,202.

--garu paying homage to the true religion S.I,140.--savana hearing the (preaching of the) true dhamma D.III,227,274; A.I,279; II,245; IV,25 sq.,221; V,115 sq.(Page 675)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SADDHAMMA:[m] giáo pháp chân chánh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saddhamma:chánh pháp diệu pháp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saddhamma:သဒၶမၼ (ပ) (သတ္+ဓမၼ)
သူေတာ္ေကာင္းတရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,