Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saddahati:[Sk.śrad-dhā] 信ず,信頼す.saddahati buddhasāsane 仏教を信ず.aor.saddahesi; opt.saddheyya,saddahetha,saddheyyuṃ,saddahe,saddahāse,saddahase; ppr.saddahanta,saddahāna; grd.saddhātabba,saddahātabba,saddheyya; ger.saddhāya; inf.saddhātuṃ; caus.saddahāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saddahati,(saŋ + dhā + a),相信,有信心。 【過】 ~dahi。 【過分】 ~dahita。【現分】 ~hanta。 【獨】 ~hitvā。 【潛】 ~hitabba。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saddahati,(saṁ+dhā+a),相信,有信心。【過】saddadahi。【過分】saddahita。【現分】saddahanta。【獨】saddahitvā。【義】saddahitabba。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saddahati:[saṃ + dhā + a] believes,to have faith.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saddahati,[Vedic śrad-dhā,only in impers.forms grd.śrad-dadhāna; pp.śrad-dhita; inf.śrad-dhā; cp.Av.ƶraƶ-dā id.; Lat.cred-(d)o (cp.“creed”); Oir.cretim to believe.Fr.Idg.*kred (=cord° heart)+*dhe,lit.to put one’s heart on] to believe,to have faith D.II,115; 244; S.III,225; Pv.II,83; J.V,480; DhA.II,27.ppr saddahanto DA.I,81; PvA.148 (a°),151 (a°),285; & saddahāna S.I,20,214; Sn.186; It.112.Pot.saddheyya J.II,446 (=saddaheyya C.); 2nd pl.saddahetha J.III,192; 3rd pl.saddheyyuṁ S.II,255.At J.VI,575 (Pot.) saddahe seems to be used as an exclamation in the sense of “I wonder” (cp.maññe).--saddahase at Pv IV.81 is to be read saddāyase (see saddāyati).-- grd.saddhātabba J.II,37; V,480; PvA.217; saddahātabba D.II,346; saddahitabba Miln.310; saddheyya Vin.III,188; and saddhāyitabba (Caus.!) PvA.109.A Caus.aor.2 sg.is (mā) ...saddahesi J.VI,136140 -- ger.saddhāya J.V,176 (=saddahitvā C.); inf.saddhātuṁ J.V,445.‹-› pp.(Caus.) saddhāyita.-- Caus.II.saddahāpeti to make believe,to convince; Pot.°dahāpeyya J.VI,575; Pv IV.125; fut.°dahāpessati J.I,294.(Page 674)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saddahati:To believe,to have faith
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SADDAHATI:(saṃ+dhā+a) tin tưởng,có đức tin [aor] --dahi [pp] --dahita [prp] --hanta,hāna [abs] --hitvā [prp] --hitabba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saddahati:tin tưởng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saddahati:သဒၵဟတိ
ယံုၾကည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,