Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sadda:m.[Sk.śabda] 声,音声,音,語.-ūpahāra 声持現.-navaka 声九法.-bheda 語の分解.-bhoga 声の楽しみ.-saññā 声想.-sattha 声論,文典.-sarikkhatā 声相似性.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sadda,【陽】 聲,噪音,話。 ~ttha,【陽】 話的意義。 ~vidū,懂得各種不同聲音的意義的人。 ~vedhī,【陽】 聽聲音射擊的人。 ~sattha,【中】 語法,語文學。(p316)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sadda,【陽】聲,噪音,話。saddattha,【陽】話的意義。saddavidū,懂得各種不同聲音的意義的人。saddavedhī,【陽】聽聲音射擊的人。saddasattha,【中】語法,語文學。saddārammaṇa,【中】聲所緣(=聲)。 1hatthisaddena 2assasaddena 3rathasaddena 4bherisaddena 5mudiṅgasaddena 6vīṇāsaddena 7gītasaddena 8saṅkhasaddena 9sammasaddena 10pāṇitāḷasaddena ‘asnātha pivatha khādathā’ti dasamena saddena.(1象聲、2馬聲、3車聲、4大鼓聲(薄洛鼓聲)、5杖鼓聲(伎鼓聲)、6琵琶聲、7歌聲、8吹螺聲、9鐃鈸聲及10第十「吃!飲!嚼!」聲。)(D.17./II,170.)《中阿含67經》說十二種聲,少掉‘鐃鈸聲’,多出「步聲、舞聲、惠施聲」。(T1.516.1) saddakaṇṭakā kho pana jhānā vuttā Bhagavatā,世尊曾說音聲為禪定的刺(障礙)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sadda: 聲音、言辭
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sadda:[m.] sound; noise; a word.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sadda,[cp.late Vedic śabda; BSk.śabda as nt.at AvŚ I.3] 1.sound,noise D.I,79,152; III,102 sq.,146,234,244 sq.,269,281; M.III,56,267; A.III,30 sq.; IV,91,248; J.I,3 (ten sounds); Sn.71; Vism.408 (var.kinds); Dhs.621 (udaka°); DhA.II,7 (udrīyana°); defd at Vism.446 (“sota-paṭihanana-lakkhaṇa,” etc.) & at VbhA.45 (“sappatī ti saddo,udāhariyatī ti attho”).-- 2.voice J.II,108.-- 3.word Vin.I,11; It.114; DhA.I,15 (itthi°); VbhA.387 (in nirutti); SnA 261,318,335.

--kovida a grammarian or phonetician SnA 321.--dhātu element of sound Dhs.707.--naya science of grammar,etymology KhA 107.--bheda word analysis Vism.519 sq.--vidū a grammarian SnA 169.--vedhin shooting by sound Mhvs 23,85.--sattha science of words,grammar SnA 266.--siddhi analysis or correct formation of a word,grammatical explanation SnA 304,551.(Page 674)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SADDA:[m] tiếng,lới nói,tiếng động --ttha [m] nghĩa của tiếng nói --vidū người hiểu ý nghiã của các tiếng khác nhau --vedhī [m] người bắn bằng tiếng động
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sadda:thinh,tiếng
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sadda:သဒၵ
စု = သဒၵကရေဏ-အသံျပဳျခင္း၌။ သေဒၵတိ၊ သဒၵယတိ။
ဘူ = ပီတိ ေလဟ ေသာသန ဟရိေတသု-ႏွစ္သက္ ေရာင့္ရဲျခင္း,လ်က္ယူသာယာျခင္း,ေျခာက္ေသြ႕ ေစျခင္း,စိမ္းညိဳျခင္းတို႔၌။ သဒၵတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sadda:သဒၵ (ပ)
အသံ။ ေဝါဟာရပညတ္။ သဒၵါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,