Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sacchikiriyā:f.[<sacchikaroti BSk.sākṣatkriyā,sākṣīkriyā] 作証,現証,能証.-ābhisamaya 作証環観.-paṭivedha 現証通達.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sacchikiriyā,【陰】 參考 Sacchikaraṇa。(p312)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sacchikiriyā,(梵sāksāt-kriyā),【陰】作證,現證。參考 Sacchikaraṇa。Vism.697.︰Paṭhamamaggakkhaṇe pana nibbānadassanaṁ ‘dassanasacchikiriyā’.Sesamaggakkhaṇesu ‘bhāvanāsacchikiriyā’ti.(於初道的剎那見涅盤為「見證」。於其余諸道的剎那(證涅盤)為「修證」。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sacchikiriyā: 現證、作證、成為真實的
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sacchikiriyā:[f.] realisation; experiencing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sacchikiriyā,(f.) [fr.sacchikaroti] realization,experiencing oath,ordeal,confirmation D.I,100 (etc.).D.I,100; III,255; S.IV,254; A.I,22; II,148; III,101; IV,332 sq.; Sn.267; Vism.696 sq.; Dhs.296; DhA.IV,63.(Page 668)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SACCHIKIRIYĀ:[f] như sacchikarana
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sacchikiriyā:tác chứng,chứng ngộ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sacchikiriyā:သစၧိ-ကိရိယာ (ဣ)
မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,