Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sacchikaroti:[Sk.sākṣātkaroti,BSk.sākṣīkaroti] 作証す,証明をなす,さとる.aor.sacchākāsi; fut.sacchikarissati,sacchikāhiti; grd.sacchikaraṇīya; pp.sacchikata.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sacchikaroti,(sacchi + kar + o),實現,親自經歷。 【過】 ~kari。 【現分】~karonta。 【潛】 ~kātabba。 【獨】 ~katvā,~karitvā。 【不】 ~kātuŋ,~karituŋ。(p312)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sacchikaroti,(sacchi+kar行+o),實現,親自經歷。【過】sacchikari。【現分】sacchikaronta。【義】sacchikātabba。【獨】sacchikatvā,sacchikaritvā。【不】sacchikātuṁ,sacchikarituṁ。sayaṁ abhiññā sacchikatvā pavedeti﹐自身作證,為他人說(自己以通智來體驗,並將體驗告訴他人)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sacchikaroti:[sacchi + kar + o] realises; experiences for oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sacchikaroti,[cp.Sk.sākṣāt kṛ; the P.form being *saccha° (=sa3+akṣ,as in akkhi),with change of °a to °i before kṛ.See also sakkhiṁ karoti] to see with one’s eyes,to realize,to experience for oneself.Pres.°karoti D.I,229; S.IV,337; V,11,49.-- Fut.°karissati S.V,10; M.II,201 (as sacchi vā k.).-- Aor.sacch’âkāsi S.IV,63; SnA 166.-- Grd.°kātabba Vin.I,11; S.V,422; & °karaṇīya (q.v.).-- pp.sacchikata.(Page 668)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sacchikaroti:To bring before one's eyes,see face to face,realize,experience,attain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SACCHIKAROTI:(sacchi+kar+o) được thành tựu,tự mình đã kinh nghiệm [aor] --kari [pp] --kata [prp] --karonta [ptp] kātabba [abs] -- katvā --karitvā [inf] --kātuṃ,-- kārituṃ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sacchikaroti:သစၧိ-ကေရာတိ (သ+အကၡိ+အေရာတိ)
မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,