Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabhaggata:a.[sabhā-gata] 前往集會所,同伴,同僚 [=sabhāgata].
パーリ語辞典 水野弘元著
sabhaggata:a.[sabhā-gata] 集会所に行ける,朋輩,仲間 [=sabhāgata].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sabhaggata,【形】 想起集會的。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sabhaggata,Sabhāgata(sabhā+gata),【形】到集會所的(gone to the hall of assembly)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabhaggata:[adj.] come to an assembly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sabhaggata,(adj.) [sabhā+gata] gone to the hall of assembly A.I,128; Sn.397; Pug.29.(Page 681)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SABHAGGATA:[a] đến dự hội nghị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sabhaggata:đi đến chỗ nhóm họp,tại chỗ nhóm họp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabhaggata:သဘဂၢတ (တိ)
သဘင္သို႔ ေရာက္သည္။ သဘင္အလယ္၌ တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,