Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabhāva:m.[Sk.svabhāva] 自性,實相,天然.acc.Sabhāvaṃ真摰,誠心.-dhamma 自性法,第一義的存在.-nirutti 自性詞(自然的文法),如法的文人統治.-parisuddha 自性清浄.-rūpa 自性色.-lakkhaṇa 自性相,實相.
パーリ語辞典 水野弘元著
sabhāva:m.[Sk.svabhāva] 自性,実相,天然.acc.sabhāvaṃ まじめに,誠心で.-dhamma 自性法,第一義的存在.-nirutti 自性詞,如法の文治.-parisuddha 自性清浄.-rūpa 自性色.-lakkhaṇa 自性相,実相.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sabhāva,【陽】 自然,情況,性情,真實。 ~dhamma,【陽】 自然的原則。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sabhāva,【陽】自性,情況,性情,真實。sabhāvadhamma,【陽】自然的原則。sabhāvarūpa,有自性色--具有各自的特性,例如地界的硬等。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sabhāva: 性質、本性、實相
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabhāva:[m.] nature; condition; disposition; reality.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sabhāva,[sa4+bhāva] 1.state (of mind),nature,condition Miln.90,212,360; PvA.39 (ummattaka°),98 (santa°),219.-- 2.character,disposition,behaviour PvA.13,35 (ullumpana°),220 (lokiya°).-- 3.truth,reality,sincerity Miln.164; J.V,459; V,198 (opp.musāvāda); J.VI,469; sabhāvaṁ sincerely,devotedly J.VI,486.

--dhamma principle of nature J.I,214; --dhammatta= °dhamma Vism.238.--bhūta true J.III,20.(Page 681)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SABHĀVA:[m] thiên nhiên,tự nhiên,điều kiện thực tế,sự sắp đặt chỉnh đốn --dhamma [m] qui tắc thiên nhiên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabhāva:သ-ဘာဝ (တိ)
ဟုတ္မွန္တိုင္းျဖစ္ေသာ။
သဘာဝေတာ၊ သေဘာအားျဖင့္။ ပင္ကိုသေဘာမွ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabhāva:သ-ဘာဝ (ပ)
သေဘာ။ ပကတိသေဘာ။ ပင္ကိုသေဘာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,