Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabhāga:a.[sa-bhāga] 同分的,類似的.-āpatti 共同犯罪.-nimitta 相似相.-vuttika 相似生活者.-santati 同分相續.-suñña 同分空.
パーリ語辞典 水野弘元著
sabhāga:a.[sa-bhāga] 同分の,類似の.-āpatti 同分の罪.-nimitta 相似の相.-vuttika 相似生活者.-santati 同分相続.-suñña 同分空.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sabhāga,【形】 通常的,同一個區的。 ~ṭṭhāna,【中】 方便的地方。 ~vuttī,【形】 相互禮貌來往的。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sabhāga,(sa2+bhāga),【形】通常的,同一個區的(common,being of the same division)。sabhāgaṭṭhāna,【中】方便的地方(a common room,a suitable or convenient place)。sabhāgavuttī,【形】相互禮貌往來的,禮尚往來的(living in mutual courtesy,properly,suitably)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabhāga:[adj.] common; being of the same division.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sabhāga,(adj.) [sa2+bhāga] common,being of the same division Vin.II,75; like,equal,similar Miln.79; s.āpatti a common offence,shared by all Vin.I,126 sq.; vīthisabhāgena in street company,the whole street in common J.II,45; opp.visabhāga unusual J.I,303; different Vism.516; Miln.79.

--ṭṭhāna a common room,a suitable or convenient place J.I,426; III,49; V,235.--vuttin living in mutual courtesy,properly,suitably Vin.I,45; J.I,219; a-sabhāgavuttin J.I,218; sabhāgavuttika Vin.II,162; A.III,14 sq.; a-sabhāgavuttika ibid.(Page 681)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SABHĀGA:[a] chung cả,công cộng,cùng trong một quân khu,một ban --ṭṭhāna [nt] nơi thuận tiện --vutti [a] đang sống trong cách lịch sự,phong nhã với nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sabhāga:đồng đẳng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabhāga:သ-ဘာဂ (ပ)
မိမိအဖို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabhāga:သ-ဘာဂ (တိ)
တူေသာ အဖို႔ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,