Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabbaññutā:f.[sabbaññu-tā] 一切知性.-ñāṇa 一切知智,一切知性智.
パーリ語辞典 水野弘元著
sabbaññutā:f.[sabbaññu-tā] 一切知性.-ñāṇa 一切知智,一切知性智.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabbaññutā:[f.] omniscience.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sabbaññutā:and (sabbaññūtā)Omniscience
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sabbaññutā:toàn tri,nhứt thiết chủng trí
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabbaññutā:သဗၺညဳ-တာ (ဣ)
ခပ္သိမ္းေသာတရားကို သိသည္၏ အျဖစ္။ ဘုရားအျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,