Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabba:a.n.[Sk.sarva] 一切的,所有的,一切的東西.(sg.) nom.sabbaṃ; instr.sabbena; abl.sabbato,sabbaso; (pl.) m.nom.acc.sabbe; gen.sabbesaṃ.sabbaṃ atthi 在一切情況下.sabbaṃ ādittaṃ 一切燒毀.-ākusala 一切的不善.-āpaṇa 百貨店.-kāya 一切身,全身.-dassāvin,-dassin 一切見者.-dhamma 一切法.-ppahāyin 一切斷者.-loka 一切世間.-vidū 一切知者.
パーリ語辞典 水野弘元著
sabba:a.n.[Sk.sarva] 一切の,すべて,一切のもの.(sg.) nom.sabbaṃ; instr.sabbena; abl.sabbato,sabbaso; (pl.) m.nom.acc.sabbe; gen.sabbesaṃ.sabbaṃ atthi 一切は有なり.sabbaṃ ādittaṃ 一切は焼かれている.-ākusala 一切の不善.-āpaṇa 百貨店.-kāya 一切身,全身.-dassāvin,-dassin 一切見者.-dhamma 一切法.-ppahāyin 一切断者.-loka 一切世間.-vidū 一切知者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sabba,【形】 所有的,每一的,全部的,整個的。 ~kanittha,【形】 其中最年輕的。 ~kammika,【形】 不管部長。 ~ññū,~vidū,【形】 都懂的(萬事通)。【陽】 無所不知者(佛陀)。 ~ññutā,【 陰】 無所不知。 ~ṭṭhaka,【形】 每部分都有八個的。 ~tthaka,【形】 關系到每件事物的,打雜的人。 ~paṭhama,【形】 (位置或時間)最先的。 ~paṭhamaŋ,【副】 在全部之前,非常早地。 ~sata,【形】 每部分都有一百個的。 ~sovaṇṇa,【形】 全是金制的。 ~ssa,【中】 全部財產。 ~ssaharaṇa,【中】 沒收全部財產。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sabba,(梵sarva),【形】所有的(all),每一的(every),全部的(whole),整個的(entire)。【陽】:單.主.sabbo;復.主sabbe;單.呼.sabba﹑sabbā;復.呼sabbe;單.賓.sabbaṁ;復.賓.sabbe;單.具.sabbena;復.具.sabbehi﹑sabbebhi;單.離.sabbasmā﹑sabbamhā;復.離.sabbehi﹑sabbebhi;單.與.﹑屬.sabbassa;復.與.﹑屬.sabbesaṁ﹑sabbesānaṁ;單.處.sabbasmiṁ﹑sabbamhi);復.處.sabbesu。【陰】:單.主sabbā;復.主.sabbā﹑sabbāyo;單.呼.sabbe;復.呼sabbāyo;單.賓.sabbaṁ;復.賓.sabbā﹑sabbāyo;單.具.﹑離.sabbāya;復.具.﹑離.sabbāhi﹑sabbābhi;單.與.﹑屬.sabbāya﹑sabbassā;復.與.﹑屬.sabbāsaṁ﹑sabbāsānaṁ;單.處.sabbāya﹑sabbassā﹑sabbāyaṁ﹑sabbassaṁ;復.處.sabbāsu。【中】:單.主.sabbaṁ;復.主.sabbāni;單.賓.sabbaṁ;復.賓.sabbāni。單.呼.sabba﹑sabbā;復.呼sabbāni 。sabbakanittha,【形】其中最年輕的。sabbakammika,【形】不管部長。sabbaññū,sabbavidū (梵sarvajña),【形】全知的(all-knowing萬事通),古音譯:薩雲若。【陽】無所不知者(the Ominiscent One一切智者)。sabbaññutā,【陰】無所不知(ominiscence)。sabbaṭṭhaka,【形】每部分都有八個的。sabbanāma,【中】代名詞。sabbatthaka,【形】關系到每件事物的,打雜的人。sabbampi,【無】一切含。Sabbātthasiddha(=Siddhāttha;梵Sarvārthasiddha=Siddhārtha);one who has completed his task,Miln.214),一切義成(音譯:悉達多。佛陀的名字)。sabbapaṭhama,【形】(位置或時間)最先的。sabbapaṭhamaṁ,【副】在全部之前,非常早地。sabbasata,【形】每部分都有一百個的。sabbasovaṇṇa,【形】全是金制的。sabbassa,【中】全部財產。sabbassaharaṇa,【中】沒收全部財產。Sabbamatthivāda(梵Sarvāsti-vādin,sarvāstivādin)﹐說一切有部(簡稱為有部,別名說因部。佛滅後三百年初,自根本之上座部別立者,說一切有部的根本重地乃是在罽賓(迦濕彌羅)地方,)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sabba: 所有的、一切的
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabba:[adj.] all; every; whole; entire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sabba,(adj.) [Vedic sarva=Av.haurva (complete); Gr.o(λos (“holo-caust”) whole; Lat.solidus & soldus “solid,” perhaps also Lat.salvus safe) whole,entire; all,every D.I,4; S.IV,15; Vin.I,5; It.3; Nd2 s.v.,Nom.pl.sabbe Sn.66; Gen.pl.sabbesaṁ Sn.1030.-- nt.sabbaṁ the (whole) world of sense-experience S.IV,15,cp.M.I,3.-- At Vism.310 “sabbe” is defined as “anavasesa-pariyādānaṁ.” In compn with superlative expressions sabba° has the meaning of “(best) of all,” quite,very,nothing but,all round; entirely:°bāla the greatest fool D.I,59; °paṭhama the very first,right in front PvA.56; °sovaṇṇa nothing but gold Pv.I,21; II,911°kaniṭṭha the very youngest PvA.III; °atthaka in every way useful; °saṅgāhika thoroughly comprehensive SnA 304.-- In connection with numerals sabba° has the distributive sense of “of each,” i.e.so & so many things of each kind,like °catukka (with four of each,said of a gift or sacrifice) J.III,44; DhA.III,3; °aṭṭhaka (dāna) (a gift consisting of 8 X 8 things) Miln.291.See detail under aṭṭha B 1.a.-- °soḷasaka (of 16 each) DhA.III,3; °sata (of 100 each) DhA.II,6.-- Cases adverbially:Instr.sabbena sabbaṁ altogether all,i.e.with everything [cp.BSk.sarvena sarvaṁ Divy 39,144,270; 502] D.II,57; PvA.130; 131.-- Abl.sabbato “all round,” in every respect Pv.I,111; J.VI,76; & sabbaso altogether,throughout D.I,34; Sn.288; Dh.265; PvA.119; Nd1 421; DhA.IV,100.-- Derivations:1.sabbattha everywhere,under all circumstances S.I,134; Dh.83; Sn.269; Nd 133; PvA.1,18,107; VbhA.372 sq.°kaṁ everywhere J.I,15,176,172; Dāṭh.V,57.-- 2.sabbathā in every way; sabbathā sabbaṁ completely D.II,57; S.IV,167.-- 3.sabbadā always Sn.174,197,536; Dh.202; Pv.I,91 (=sabbakālaṁ C.); I,1014 (id.).sabbadā-cana always It.36.-- 4.sabbadhi (fr.Sk.*sarvadha=vic̦vadha,Weber,Ind.Str.III,392) everywhere,in every respect D.I,251; II,186; Sn.176; Dh.90; also sabbadhī Sn.952,1034; Vin.I,38; VbhA.377; Vism.308 (=sabbattha); Nd1 441,443. --atthaka concerned with everything,a do-all J.II,30; 74; DhA.II,151 (mahāmatta).-- profitable to all Miln.373 (T.ṭṭh).of kammaṭṭhāna SnA.II,54; Vism.97.--atthika always useful Miln.153.--âbhibhū conquering all Sn.211; Vin.I,8.--otuka corresponding to all the seasons D.II,179; Pv IV.122; Sdhp.248.--kammika (amacca) (a minister) doing all work Vism.130.--kālaṁ always:see sadā --ghasa all-devouring J.I,288.--ji all-conquering S.IV,83.--(ñ)jaha abandoning everything S.II,284; Sn.211; Dh.353=Vin.I,8.--ññu omniscient M.I,482; II,31,126; A.I,220; Miln.74; VbhA.50; SnA 229,424,585; J.I,214; 335; °tā (f.) omniscience Pug.14; 70; J.I,2,14; Nett 61,103; also written sabbaññūtā; sabbaññutā-ñāṇa (nt.) omniscience Nett 103; DA.I,99; VbhA.197.Also written sabbaññū°,thus J.I,75; --dassāvin one who sees (i.e.knows) everything M.I,92.--byohāra business,intercourse Ud.65; see saṁvohāra.--bhumma universal monarch J.VI,45.--vidū all wise Sn.177,211; Vin.I,8; Dh.353.--saṁharaka a kind of perfume “eau de mille fleurs” J.VI,336.--sādhāraṇa common to all J.I,301 sq.(Page 680)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SABBA:[a] tất cả,mỗi mỗi,toàn vẹn,trọn cả --kaṇiṭṭha aṭrẻ hay nhỏ nhất --kammika [a] (bộ trưởng) làm tất cả mọi việc --ññū --vidū [a] toàn giác,hiểu biết tất cả [m] bậc toàn giác --ññutā [f] sự hiểu biết tất cả --ṭṭhaka [a] gồm có 8 trong mỗi loại --tthaka [a] có liên quan tới tất cả mọi việc --paṭhama [a] trước nhất --paṭhamaṃ [ad] trước tiên,sớm hơn hết --sata [a] gồm có 100 mỗi phần --sovaṇṇa [a] làm toàn bằng vàng --ssa [nt] toàn của cải của mình --ssaharaṇa [nt] sự tịch thu tất cả tài sản của mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sabba:tất cả,mọi loài
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sabba:သဗၺ
ဘူ = ဂတိ ဟႎသာသု-သြားျခင္း,ညႇဉ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း တို႔၌၊ ပူရေဏပိ-ျပည့္ေစျခင္း၌လည္း။ သဗၺတိ၊ သေဗၺာ၊ အလုံးစုံ။ ဓာတြတၳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabba:သဗၺ (တိ)
အလံုးစံုေသာ။ ခပ္သိမ္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,