Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅkhyā:=saṅkhā.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkhyā,﹐【陰】數目(cardinal numbers),列舉,計算,定義。ekaṁ(梵eka)= 1,di,dve(梵dvi)= 2, ti,te,tayo(梵tri)= 3,chattāro(梵catur)= 4, pañca (梵pañca(n))= 5, cha(ḷ),sa(ḷ) (梵sas)= 6, satta(梵saptan)= 7, aṭṭha(梵asṭan)= 8, nava(梵navan)= 9,dasa (梵dawan)= 10,ekādasa,ekārasa = 11, dvādasa,bārasa = 12, teḷasa,terasa = 13,cuddasa,catuddasa = 14, pañcadasa; paṇṇarasa = 15,soḷasa,sorasa = 16, sattarasa ; sattadasa = 17, aṭṭharasa; aṭṭhadasa = 18,ekunavīsati = 19,f.vīsati(梵viṃwati)= 20,ekavisati= 21, dvāvīsati; bāvīsati = 22, tevīsati = 23, catuvīsati= 24, pañcavīsati =25, chabbīsati= 26, sattavīsati = 27, aṭṭhavīsati= 28, ekūnatiṁsati = 29, tiṁsati (梵triṃwat)= 30,ekatiṁsa,ekatiṁsati = 31,dvātiṁsati; bāttiṁsati = 32,tettiṁsati = 33,catuttiṁsati = 34,pañcatiṁsati = 35,chattiṁsati = 36, sattatiṁsati = 37, aṭṭhatiṁsati = 38, ekūnacattāḷīsati = 39, cattāḷīsati(梵catvāriṃwat)=40,ekacattāḷīsati=41, dvicattāḷīsati=42, tecattāḷīsati=43,catucattāḷīsati=44, pañcacattāḷīsati=45,chacattāḷīsati=46, sattacattāḷīsati=47, aṭṭhacattāḷīsati=48,ekūnapaṇṇāsā =49, paṇṇāsā(梵pañcāwat)=50,ekapaṇṇāsā=51,dvepaṇṇāsā=52,tepaṇṇāsā=53,catupaṇṇāsā=54,pañcapaṇṇāsā=55, chapaṇṇāsā=56, sattapaṇṇāsā=57, aṭṭapaṇṇāsā=58, ekūnasaṭṭhi=59, saṭṭhi(梵sasṭi)=60, ekasaṭṭhi=61,dvāsaṭṭhi; dvisaṭṭhi=62, tesaṭṭhi ; tisaṭṭhi= 63,catusaṭṭhi = 64, pañcasaṭṭhi = 65, chasaṭṭhi = 66, sattasaṭṭhi = 67, aṭṭhasaṭṭhi= 68,ekūnasattati= 69,sattati(梵saptati)= 70,ekasattati= 71, dvāsattati; dvisattati = 72, tesattati; tisattati =73,catusattati =74, pañcasattati = 75, chasattati = 76, sattasattati= 77, aṭṭhasattati= 78, ekūnāsīti=79﹐ asīti(梵awīti)=80﹐ekāsīti=81, dveāsīti; dviyāsīti= 82, teāsīti ; tiyāsīti= 83,caturāsīti =84, pañcāsīti = 85, chāsīti =86, sattāsīti= 87, aṭṭhāsīti= 88, dvāsattati; ekūnanavuti=89﹐ navuti(梵navati)=90﹐eka= 91, dvānavuti ; dvinavuti = 92, tenavuti; tinavuti = 93,catunavuti = 94, pañcanavuti =95, channavuti = 96, sattanavuti = 97, aṭṭhanavuti = 98, ekūnasataṁ =99, sataṁ(梵wata)=100﹐ekādhikasataṁ=101﹐aṭṭhuttarasataṁ=108﹐dasuttarasataṁ=110﹐diyaḍḍhasataṁ=150﹐dvisataṁ=200﹐aḍḍhateyeyasataṁ(tiyaḍḍhasataṁ) =250﹐tisataṁ=300﹐catusataṁ=400﹐pañcasataṁ=500﹐chasataṁ=600﹐sattasataṁ=700﹐aṭṭhasataṁ=800﹐navasataṁ=900﹐sahassaṁ(梵sāhāsrā)=1,000﹐pañcasatādhikasahassaṁ(diyaḍḍhasahassaṁ) =1,500﹐ dvisahassaṁ(梵ḍṅe sāhāsre)=2,000﹐dasasahassaṁ(梵ayuta)=10,000﹐caturasītisahassaṁ(梵caturasītisahastraṇi)=84,000,satasahassaṁ(=lakkhaṁ,梵laksa)=100,000﹐dasalakkhaṁ=1,000,000﹐satalakkhaṁ(=koṭi梵巴同﹐f.)=10,000,000,dasakoṭi =100,000,000﹐satakoṭi (koṭisata)=10,000,000,000﹐pādo=¼﹐aḍḍho=½﹐aḍḍhuḍḍho=¾
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅkhyā:[f.] enumeration; calculation; a number; definition.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saṅkhyā:Calculation; number,sum; numeral; understanding,reason,intelligence
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅkhyā:định danh,sự đặt tên,sự gọi tên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkhyā:သခ်ၤာ (ဣ) (သံ√ခ်ာ)
ေရတြက္ျခင္း။ ဂဏန္းအတတ္။ အေရအတြက္။ ေခၚေဝၚျခင္း။ အမည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkhyā:သခ်ၤါ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,