Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅkha:m.① [Sk.śaṅkha] 螺,(にしの類),螺貝,法螺貝,硨渠(しゃこ),螺鈿(らでん),青貝.-dhama,-dhamaka 法螺貝を吹く人.-nābhi 貝殻の一種.-muṇḍika 貝禿刑.-thāla,-patta,mutta,-silā 真珠貝.-likhita 螺貝を磨ける,輝やける.② 水草の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅkha,【陽】 犬齒貝,貝殼,海螺殼。 ~kuṭṭhī,【陽】 身有白癍的人。 ~thāla,【陽】 海螺殼制的容器。 ~dhama,【陽】 吹海螺殼的人。 ~muṇḍika,【中】貝禿刑(拷問刑法)。(p310)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkha,3﹐智慧。Nettippakaraṇa-ṭīkā(導論疏):Saṅkhāti paññā. Paññāpadhānā ca bhāvanāti āha “paṭisaṅkhāya paṭipakkhabhāvanāyā”ti.(智慧:智慧。精進的智慧和修習的智慧,即所謂的以審察智和以對治的修習。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkha,2﹐一種水生植物(a water plant)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkha,1(cp.Vedic waṅkha),【陽】1.犬齒貝,貝殼,海螺殼(a shell,conch; mother-of-pearl; a chank,commonly used as a trumpet)。saṅkhakuṭṭhī,【陽】身有白癍的人(a kind of leper)。saṅkhathāla,【陽】海螺殼制的容器(mother of pearl)。saṅkhadhama,【陽】吹海螺殼的人(a trumpeter)。saṅkhamuṇḍika,【中】貝禿刑(the shell-tonsure拷問刑法)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅkha:[m.] a chank; a conch shell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅkha,2 [etym.?] a water plant (combd with sevāla) Miln.35.See detail under paṇṇaka 2.(Page 664)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅkha,1 [cp.Vedic śaṅkha; Gr.kόgxos shell,measure of capacity,& kόxlos; Lat.congius a measure] a shell,conch; mother-of-pearl; a chank,commonly used as a trumpet D.I,79; II,297=M.I,58; A.II,117; IV,199; Vv 8110; J.I,72; II,110; VI,465,580; Miln.21 (dhamma°); DhA.I,18.Combined with paṇava (small drum) Vism.408; J.VI,21; or with bheri (large drum) Miln.21; Vism.408.

--ûpama like a shell,i.e.white J.V,396,cp.VI,572.--kuṭṭhin a kind of leper; whose body becomes as white as mother-of-pearl DhA.I,194,195.--thāla mother of pearl,(shell-) plate Vism.126 (sudhota°),255.--dhama a trumpeter D.I,259=M.II,19; M.II,207=S.IV,322.--dhamaka a conch blower,trumpeter J.I,284; VI,7.--nābhi a kind of shell Vin.I,203; II,117.--patta motherof-pearl DhA.I,387.--muṇḍika the shell-tonsure,a kind of torture M.I,87; A.I,47; II,122.--mutta mother-ofpearl J.V,380 (C expls as “shell-jewel & pearl-jewel”); VI,211,230.--likhita polished like mother-of-pearl; bright,perfect D.I,63,250; S.II,219; A.V,204; Vin.I,181; Pug.57; DA.I,181; DhA.IV,195.See also under likhita,& cp.Franke,Wiener Zeitschrift 1893,357.--vaṇṇa pearl-white J.III,477; M.I,58=A.III,324.--sadda the sound of a chank A.II,186; Vism.408; Dhs.621.--silā “shell-stone,” a precious stone,mother-of-pearl (?) Ud.54; J.IV,85; Pv.II,64.Frequent in BSk.,e.g.AvŚ I.184,201,205; Divy 291.(Page 663)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄKHA:[m] cái tù và bằng vỏ ốc --kuṭṭhī [m] người đang bị đau khổ vì bị ghẻ --thāla [m] cái chậu bằng vỏ ốc --muṇṇika [nt] một cách hành phạt,lễ cạo đầu (với nước để vỏ sò)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅkha:xa cừ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkha:သခၤ (ပ)
သခၤေမွာ္။ ရွည္ေသာ အျမစ္အရြက္ရွိေသာ ေမွာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkha:သခၤ (ပ)
ခ႐ုသင္း။ နံ႔သာတစ္မ်ိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,