Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅkappa:m.[<saṃ-kḷp] 思惟,思念,思.-nānatta 思種々.-rāga 思念の貪.-vitakka 思覚.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅkappa,【陽】 意圖,目的。(p309)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkappa,(saṁ+ kapp (梵kḷp) 使適應),【陽】思惟,意圖,目的(thought,intention,purpose,plan。saṅkappa is defd at DhsA 124 as (cetaso) abhiniropanā,心的固定)。kāmasaṅkappa,欲思。paripuṇṇasaṅkappa,充滿意圖。sarasaṅkappa,記憶、希望。vyāpādasaṅkappa,瞋思惟。vihiṁsasaṅkappa,害思惟。sammāsaṅkappa,正思惟( right thoughts or intentions)。tayo kusala-saṅkappā三善思(three kinds of wholesome thought)︰nekkhamma-saṅkappo出離思(the thought of renunciation),avyāpāda-saṅkappo無恚思(the thought of non-ill-will),avihiṁsā-saṅkappo無害思(the thought of harmlessness)。Saṅkappeti (saṁ+kapp +e),想,想像。【過】saṅkappesi。【過分】saṅkappita。【獨】saṅkappetvā。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
saṅkappa:'thought',is a synonym of vitakka (q.v.).For sammā-s.,or right thought,s.magga (2).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅkappa:[m.] intention; purpose.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅkappa,[saṁ+kḷp,cp.kappeti fig.meaning] thought,intention,purpose,plan D.III,215; S.II,143 sq.; A.I,281; II,36; Dh.74; Sn.154,1144; Nd1 616 (=vitakka ñāṇa paññā buddhi); Dhs.21; DhA.II,78.As equivalent of vitakka also at D.III,215; A.IV,385; Dhs.7.--kāma° a lustful thought A.III,259; V,31.paripuṇṇa° having one’s intentions fulfilled M.I,192; III,276; D.III,42; A.V,92,97 sq.; sara° memories & hopes M.I,453; S.IV,76; vyāpāda°,vihiṁsa°,malicious,cruel purposes,M.II,27 sq.; sammā° right thoughts or intentions,one of the aṅgas of the 8--fold Path (ariya-magga) Vin.I,10; D.II,312; A.III,140; VbhA.117.Saṅkappa is defd at DhsA.124 as (cetaso) abhiniropanā,i.e.application of the mind.See on term also Cpd.238.(Page 662)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄKAPPA:[m] sự cố ý,lý do,ý định
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅkappa:sự suy xét,tư duy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkappa:သကၤပၸ (ပ) (သံ√ကပၸ္+အ)
ၾကံျခင္း။ အၾကံအစည္။ ၾကံစည္ျခင္း။ ေဆာက္တည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,