Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅkāra:m.[<saṃ-kṛ] ごみ,塵挨,くず.-aggi 塵くずの火.-kūṭa ごみため.-coḷa ごみの中の布.-ṭhāna,-dhāna ごみ捨て場.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅkāra,【陽】 垃圾。 ~kūṭa,【陽】 垃圾堆。 ~coḷa,【中】 廢布(從垃圾堆拾到的碎布)。 ~ṭṭhāna,【中】 垃圾桶,垃圾堆。(p310)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅkāra,(‹saṁ+kr),【陽】垃圾(rubbish)。saṅkūṭa,【陽】垃圾堆。saṅkāracoḷa,【中】廢布(從垃圾堆拾到的碎布)。saṅkāraṭṭhāna,【中】垃圾桶,垃圾堆。saṅkārayakkha,垃圾堆的夜叉。Pāci.IV,264(CS:p.346)︰Saṅkāraṁ nāma kacavaraṁ vuccati.(︰。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅkāra,(m.) rubbish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅkāra,[fr.saṁ+kṛ] rubbish Vin.I,48; IV,265; J.I,315; II,196.

--kūṭa rubbish heap,dust heap M.II,7; Pug.33; Miln.365; DhA.I,174.Cp.kacavara & kattara.--cola a rag picked up from a rubbish heap J.IV,380.--ṭhāna dust heap Th.1,1175,J.I,244; Vism.250; DhA.II,27.--dhāna id.Dh.58.--yakkha a rubbish heap demon J.IV,379.(Page 662)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄKĀRA:[m] rác rến,cặn bã --kūta [m] một đống rác --coḷa ntvải rách lượm từ đống rác --ṭṭhāna [nt] nơi đổ rác
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅkāra:သကၤာရ (ပ) (သံ√ကိရ္+ဏ)
တံျမက္ေခ်းစု။ အမႈိက္။ ေရာယွက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,