Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅgati:f.[<saṅgacchati] 集会,交際; 結合,集合; 不慮の出来事,椿事.-bhāva (地水火風等の)結合の状態.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅgati,【陰】 結交。(p311)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅgati,(‹sangacchati),【陰】1.前來相聚於,集會,交合(meeting,intercourse)。2.結交,臺語:交陪( union,combination)。3.偶遇(accidental occurrence)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅgati:[f.] association with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅgati,(f.) [fr.saṅgacchati] 1.meeting,intercourse J.IV,98; V,78,483.In defn of yajati (=service?) at Dhtp 62 & Dhtm 79.-- 2.union,combination M.I,111; S.II,72; IV,32 sq.,68 sq.; Vbh.138 (=VbhA.188).‹-› 3.accidental occurrence D.I,53; DA.I,161.(Page 666)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saṅgati:Union,intercourse
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄGATI:[f] hiệp hội công ty
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅgati:hiệp hội
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅgati:သဂၤတိ (သံ√ဂမ္+တိ)
ေပါင္းျခင္း။ ခင္ပြန္းဖြဲ႕ျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း။ ေပါင္းဆံုျခင္း။ စု႐ံုးေပါင္းယွဥ္ျခင္း။ စည္းေဝးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,