Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅgaṇikā:f.[saṃ-gaṇa-ikā,BSk.〃] 衆会,衆居,衆中に交る,聚会.-ārāma 衆会を楽しむ.-ārāmatā 衆会の楽.-vihāra 聚会住.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅgaṇikā,【 陰】 社會。 ~rama,~rata,【形】 喜歡的,很喜歡交際的。 ~rāmata,【陰】 很喜歡有陪伴。(p311)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅgaṇikā,【陰】溝通、社交、社會(communication,association,society)。saṅgaṇikārama,saṅgaṇikārata,【形】喜歡的,很喜歡交際的。saṅgaṇikārāmatā,【陰】很喜歡有陪伴。saṅgaṇikavihāra,住在社會。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅgaṇikā:[f.] society.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅgaṇikā,(f.) [saṁ+gaṇa+ikā,cp.BSk.saṅgaṇikā MVastu II.355; Divy 464] communication,association,society Vin.I,45; A.III,256; J.I,106.

--ārāma delighting in society D.II,78; M.III,110; VbhA.474.--ārāmatā delight in company D.II,78; M.III,110; A.III,116,293 sq.,310,422.--rata fond of society D.II,78; Sn.54; cp.saṅgaṇike rata Th.1,84.--vihāra (saṅgaṇika°) living in society A.III,104; IV,342.(Page 666)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saṅgaṇikā:Communication,association
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄGAṆIKĀ:[f] sự hội họp,công ty --rāma,--rata [a] vui thích trong hội --rāmatā [f] sự vui thích trong bè đảng,bậu bạn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅgaṇikā:သဂၤဏိကာ (ဣ) (သံ+ဂဏ+ဣကာ)
အေႁခြအရံ။ အေပါင္းအေဖာ္။ ေပါင္းေဖာ္စုေဝးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,