Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅga:m.[<sañj] 着,染着,執着.-ātiga 執着を越えたる者(=阿羅漢).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅga,【陽】 附著,執著。(p311)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅga,(fr.sañj:see sajjati1),【陽】附著,執著(cleaving,clinging,attachment,bond;the five saṅgas are rāga,dosa,moha,māna,and diṭṭhi,Thag.633=Dhp.370; DhA.IV,187; seven saṅgas,It.94; Nd1 91,432; Nd2 620.)。saṅgamupaccagā(saṅga+m+upaccagā)﹐【三.單.過完】超越執著。  saṅgātiga,超越執著(one who has overcome attachment,free from attachment,an Arahant)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅga:[m.] attachment; clinging.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅga,[fr.sañj see sajjati1] cleaving,clinging,attachment,bond S.I,25,117 sq.; A.III,311; IV,289; Dh.170,342,etc.; Sn.61,212,386,390,475,etc.; Dhs.1059; DhsA.363; J.III,201; the five saṅgas are rāga,dosa,moha,māna,and diṭṭhi,Thag.633=Dhp.370; DhA.IV,187; seven saṅgas,It.94; Nd1 91,432; Nd2 620. --âtiga one who has overcome attachment,free from attachment,an Arahant M.I,386; S.I,3,23; IV,158= It.58; Sn.250,473,621; DhA.IV,159.(Page 665)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄGA:[m] sự bám níu,sự dính líu,sự quyến luyến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅga:sự dính líu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅga:သဂၤ (ပ) (√သၪၨ္+ဏ)
ၿငိကပ္ျခင္း။ ၿငိတြယ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,