Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅgāma:m.[〃] 戦,戦闘,戦場,戦陣.-avacara 戦場往来者.-ji 戦勝者.-yodha 戦士,武士.-sīsa 本営,戦場の先頭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅgāma,【陽】 對抗,戰爭。 ~māvacara,【形】 經常出入戰場的。(p311)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅgāma,(fr.saṁ+*gam),【陽】對抗,戰爭(a fight,battle)。saṅgāmāvacara,【形】常在戰場的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅgāma:[m.] fight; battle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅgāma,[fr.saṁ+*gam: see grāma; lit.“collection”] a fight,battle D.I,46; II,285; M.I,86,253; S.I,98; IV,308 sq.; A.I,106; II,116; III,94; Vin.I,6; It.75; Sn.440; Nd2 199; Pug.68; J.I,358; II,11; Miln.332; Vism.401.Cp.vijita°

--âvacara whose sphere is the battle,quite at home on the battlefield J.II,94,95; Vin.V,163 sq.,183 (here said fig.of the bhikkhu).--ji (saṅgāma-j-uttama) victorious in battle Dh.103 (cp.DhA.II,227=saṅgāma-sīsa-yodha).--bheri battle drum DhA.III,298; IV,25.--yodha a warrior J.I,358.(Page 666)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄGĀMA:[m] sự chiến đấu,chiến trận --māvacara [a] thường ở chiến địa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṅgāma:chiền trận
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
saṅgāma:သဂၤါမ
စု = ယုေဒၶ-စစ္ထိုးျခင္း၌။ သဂၤါေမတိ၊ သဂၤမယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅgāma:သဂၤါမ (ပ) (သံ+ဂါမ)
စစ္ထိုးျခင္း။ စစ္ၿပိဳင္ျခင္း။ စစ္ပြဲ။ စစ္ေျမျပင္။ စစ္ေျမအရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,