Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṅgāha:m.[<saṃ-grah] 合集,結集; 集心,抑制,自制.-pada 集心事.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṅgāha,【陽】 收集。 ~ka,【形】 收集者,編譯的,善待的,結合在一起的。 【陽】 戰車的禦者。(p312)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṅgāha,(fr.saṁ+grah抓住),【陽】1.收集。2.包括。3.精密調查後的修訂(本)(recension)。4.友善。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṅgāha,(m.),a collection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṅgāha,(adj.-n.) [fr.saṁ+grah] 1.collecting,collection,Mhvs 10,24.-- 2.restraining,self-restraint A.II,142.(Page 666)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṄGĀHA:[m] thâu thập,tom góp lại --ka [3] người thâu thập,biên soạn,tiếp độ tử tế [m] người đánh xe
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṅgāha:သဂၤါဟ (ပ) (သံ√ဂဟ္+ဏ)
အစုအ႐ံုး။ သိမ္း႐ံုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,