Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṃvara:m.[<saṃvarati] 防護,律儀,摂護.-padhāna 律儀勤.-pārisuddhi 律儀清浄.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṃvara:[m.] restraint.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṂVARA:[m] sự thu thúc --na [nt] sự ngăn cản,sự gom thâu,sự đóng cửa lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṃvara:sự phòng ngừa,sự ngăn ngừa,sự thu thúc,điều giới thu thúc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṃvara:သံ-ဝရ (ပ) (သံ√ဝရ္+အ)
ေစာင့္စည္းျခင္း။ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကို ေစာင့္စည္းျခင္း။
သံဝရငါးပါးကား (၁) သီလသံဝရ (၂) သတိသံဝရ (၃) ဉာဏသံဝရ (၄) ခႏၴီသံဝရ (၅) ဝိရိယသံဝရ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,