Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṃsīdati:[saṃ-sad] 沈む,悄沈す,行き止まる.caus.saṃsādeti.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṃsīdati:[saṃ + sad + a] sinks down; loses heart; fails in.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṂSĪDATI:(saṃ+sad+a) lùn xuống,chìm xuống,tâm chán nản,thiếu,quên,bỏ sót (một việc gì) [aor] --samsidi [prp] dāmāna [abs] --siditvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṃsīdati:chùn chân,chìm xuống
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṃsīdati:သံ-သီဒတိ (သံ√သဒ္)
နစ္၏။ ဆုတ္နစ္၏။ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,