Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saḷāyatana:n.[=chaḷāyatana,cha-āya-tana] 六処(眼等の六根).-nirodha 六処の滅尽.-vibhaṅga 六処分別,六処の解釈.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saḷāyatana,【中】 六處(即:眼,耳,鼻,舌,身和意)。(p336)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saḷāyatana,(=chaḷāyatana﹐cha-āyatana),【中】六處(眼、耳、鼻、舌、身、意)。kāyaṁ paṭicca salāyatanikaṁ jīvitapaccayā,身六處命存(依於生命的六處之身)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saḷāyatana:[nt.] the six organs of sense viz:eye,ear,nose,tongue,body,and mind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saḷāyatana,(nt.) [ṣaḍ˚ for which ordinarily chal˚:see cha] the six organs of sense and the six objects -- viz.,eye,ear,nose,tongue,body,and mind; forms,sounds,odouis,tastes,tangible things,ideas; occupying the fourth place in the Paṭiccasamuppāda D ii.32; M i.52; A i.176; S ii.3; Vin i.1; Vism.529,562 sq.,671; VbhA.174,176 sq.,319.(Page 699)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saḷāyatana:lục nhập,sáu xứ,duyên lục nhập,có lục nhập (sáu xứ)-làm duyên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saḷāyatana:သဠာယတန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,