Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sañjāyati:[sañjaneti の pass.] 生ぜしめらる,造らる,起る.aor.sañjāyi; ppr.sañjāyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sañjāyati,(saŋ + jan + ya),出生,生產。 【過】 ~jayi。 【過分】 sañjāta。【現分】 ~yamāna。 【獨】 ~yitvā。(p314)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sañjāyati,(saṁ+jan生+ya),出生,生產。【過】sañjayi。【過分】sañjāta。【現分】sañjāyamāna。【獨】sañjāyitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sañjāyati:[saṃ + jan + ya] to be born or produced.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañjāyati,[saṁ+jāyati,cp.sañjanati] to be born or produced D.I,220; J.II,97; aor.sañjāyi D.II,209; Vin.I,32; ppr.°jāyamāna J.V,384.(Page 670)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sañjāyati:To arise,be produced or born
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑJĀYATI:(saṃ+jan+ya) được sanh ra hay sản xuất [aor] --yāti sañjata,[prp] --yamāna [abs] --yitvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sañjāyati:သၪၨာယတိ (သံ√ဇန္)
ျဖစ္၏။ ထင္စြာျဖစ္၏။ ေပါက္၏။ ေမြးဖြားအပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,