Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sañjāta:① a.[sañjanati の pp.] 生じたる,生育せる.-khandha 肩が(大きく)生育した.② a.[sa-jāta] 同じ生れの,同起源の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sañjāta:① a.[sañjanati の pp.] 生じた,生育した. -khandha 肩が(大きく)生育した. ② a.[sa-jāta] 同じ生まれの,同起源の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sañjāta,(sañjāyati 的【過分】),已出生,已興起。(p314)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sañjāta,(sañjāyati 的【過分】),已出生,已興起。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sañjāta:[pp.of sañjāyati] was born or produced; is arisen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañjāta,2 (adj.) [sa2+jāta] of the same origin (con-gener) J.IV,134.Cp.sajāti.(Page 670)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañjāta,1 [pp.of sañjanati] having become,produced,arisen Dhs.1035 (+bhūta & other syn.).°- full of,grown into,being in a state of Sn.53 (°khandha=susaṇṭhita° SnA 103); VvA.312,318 (°gārava full of respect),324 (°pasāda).(Page 670)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑJĀTA:[pp] của sañjāyati,sanh ra,nổi lên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sañjāta:đang thành,đang sanh thành
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sañjāta:သၪၨာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ√ဇန္+တ)
ေကာင္းစြာ ျဖစ္သည္။ ေမြးဖြားအပ္သည္။ ဇာတ္တူ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,