Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sañjānāti:[saṃ-jñā] 知覚す,解了す,想念す; 呼ぶ,名づける.aor.sañjāni; ger.saññāya,saññatvā,sañjānitvā; pp.saññāta; caus.saññāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sañjānāti,(saŋ + ñā + nā),認出,知道,意識到。 【過】 ~jāni。 【獨】~janitvā。 【現分】 ~jānanta。(p314)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sañjānāti,(saṁ一起+ñā知+nā),認出(recognize),知道(to be aware of),意識到(to know)。「認出(sañjānāti)故稱為「想」(Saññā)」(M.43./I,292.)【過】sañjāni(sañjananī pl.)。【獨】sañjanitvā。【現分】sañjānanta。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sañjānāti:[saṃ + ñā + nā] recognises; to be aware of; knows.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañjānāti,[saṁ+jānāti] 1.to recognize,perceive,know,to be aware of Vin.III,112; D.II,12; M.I,111,473; S.III,87; A.V,46,60,63; J.I,135; IV,194; ThA.110.-- 2.to think,to suppose J.II,98.-- 3.to call,name,nickname D.I,93; J.I,148.-- Aor.sañjāni DA.I,261; ger.saññāya J.I,187; II,98; saññatvā M.I,1; and sañjānitvā J.I,352.-- Caus.saññāpeti (q.v.).-- pp.saññāta.(Page 670)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sañjānāti:To think,suppose; to recognize,perceive,comprehend; to call,name
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑJĀNĀTI:(saṃ+nã+nā) nhìn nhận,nhận thức,được biết,hiểu rõ,tư tưởng [aor] --jāni,[abs] jānitvā [prp] --jānanta
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sañjānāti:သၪၨာနာတိ (သံ√ဉာ)
အမွတ္ျပဳ၍ သိ၏။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ သိမွတ္၏။ မွတ္မိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,