Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sañcetanā:f.[<sañcinteti] 思,故思.-kamma 故思業.-kāya 思身.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sañcetanā,【陰】 認識,意圖。 ~tanika,【形】 企圖的。(p313)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sañcetanā,【陰】認識,意圖。sañcetanika,【形】企圖的。sañcetanika kamma﹐故作業,故思業,即故意造作之業。MA.9./I,209.︰Manosañcetanāti cetanā eva vuccati.(意思(心思)︰稱為‘思’。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sañcetanā: 念頭、思考、意念、反應
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sañcetanā,= cetanā,q.v.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sañcetanā:[f.] cognition; intention.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañcetanā,(f.) [saṁ+cetanā] thought,cogitation,perception,intention A.II,159 (atta°,para°); D.III,231 (id.); S.II,11,40,99 (mano°); II,39 sq.,247; III,60,227 sq.; Vbh.285; Dhs.70,126.Sixfold (i.e.the 6 fold sensory perception,rūpa°,sadda°,etc.):D.II,309; III,244; Ps.I,136.Threefold (viz.kāya°,vacī°,mano°):Vism.341,530; VbhA.144,145.(Page 669)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sañcetanā:Thought,intention
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑCETANĀ:[f] cố ý,có chủ tâm --tanika [a] cố ý
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sañcetanā:sự cố quyết
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sañcetanā:သေၪၥတနာ (ဣ) (သံ+ေစတနာ)
ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,