Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sañcāra:m.[<saṃ-car] 通路,路,入口.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sañcāra,【陽】 通道,動作,漫遊。(p313)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sañcāra,【陽】通道,動作,漫遊。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sañcāra:[m.] passage; movement; wandering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sañcāra,[saṁ+cāra] 1.going,movement,passing through Sdhp.244.-- 2.passages entrance,road J.I,409; II,70,122.(Page 669)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑCĀRA:[m] sự hoạt động,dời đi,sự đi ta bà,sự đi qua --ṇa [nt] sai biểu hành động hay dời đi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sañcāra:သၪၥာရ (ပ) (သံ√စရ္+ဏ)
လွည့္လည္သြားလာျခင္း။ အသြားအလာ။
သၪၥာရံ ပစၧိႏၵိတြာ၊ သြားလာျခင္းကို ျဖတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,