Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Saññojana:結,縛,使;結縛;系縛;束縛
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
saññojana,= saṃyojana (q.v.).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saññojana:triền,sự ràng buộc,kiết sử,thăng thúc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saññojana:သေညာဇန (န) (သံ√ယုဇ္+ယု)
အေႏွာင္အဖြဲ႕။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ေသာ တရား။ သံေယာဇဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,