Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saññā:f.[<saṃ-jñā] 想,想念,概念,表象.pl.saññā,saññāyo.saññakkhandha想蘊.saññasaññin 想想者.saññāgata 想の類.saññānānatta 想種々.saññāpaṭilābha 想得,想の獲得.saññābhava 想有.saññāmaya 想所成.saññāvipariyesa,saññāvipallāsa 想顛倒.saññāviratta 離想者,想離貪者.saññāvivaṭṭa 想退転.saññāvūpasama 想寂靜.saññāvedayitanirodhasamāpatti 想受滅定,滅尽定.saññāsamatikkama 想の超越.saññāsamāpatti 想等至.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saññā,(saṁ一起+ ñā(梵jñā)知),【陰】感覺(sense),知覺(perception),標誌(mark),命名(name),承認(recognition),作手勢(gesture),想(直譯:一起知,perception)。S.22.79./III,87.(cf.M.43./I,293.)︰“Kiñca,bhikkhave,saññaṁ vadetha? Sañjānātīti kho,bhikkhave,tasmā ‘saññā’ti vuccati. Kiñca sañjānāti? Nīlampi sañjānāti,pītakampi sañjānāti,lohitakampi sañjānāti,odātampi sañjānāti. Sañjānātīti kho,bhikkhave,tasmā ‘saññā’ti vuccati.(諸比丘!你們如何說‘想’(saññaṁ)?‘認知’(sañjānāti),諸比丘!由於它,它被叫做想(saññā)。何者是認知?也認知藍(青)色,也認知黃色,也認知紅色,也認知白色。‘認知’,諸比丘!由於它,它被叫做‘想’。)。saññākkhandha,【陽】想蘊。saññāpaka,【陽】使明白者。saññāpana,【中】令人信服,公布。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Saññā:想(PS:想蘊 saññā-kkhandha)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
saññā:1.'perception',is one of the 5 groups of existence (khandha,q.v.),and one of the 7 mental factors (cetasika) that are inseparably bound up with all consciousness (s.cetanā).It is sixfold as perception of the 5 physical sense-objects and of mental objects.It is the awareness of an object's distinctive marks ("one perceives blue,yellow,etc.," S.XXII,79).If,in repeated perception of an object,these marks are recognized,saññā functions as 'memory' (s.Abh.St.,p.68f.).

2.saññā stands sometimes for consciousness in its entirety,e.g.in n’eva-saññā-n’āsaññāyatana,'the realm of neither-perception-nor- non-perception'; further,in asaññā-satta,'unconscious beings'.In both cases reference is not to 'perception' alone,but also to all other constituents of consciousness.Cf.D.9.

3.saññā may also refer to the 'ideas',which are objects of meditation,e.g.in a group of 7 ideas,of impermanence (anicca-s. ),etc.(A.VII,46); of 10:impurity (asubha-s.),etc.(A.X,56),and another set of 10 in A.X.60; or to wrong notions,as in nicca-subha-s. (the notion of permanence,beauty),etc.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saññā,(f.),sense; perception; mark; name; recognition; gesture.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saññā,(f.) [fr.saṁ+jñā] (pl.saññāyo and saññā -- e.g.M.I,108) 1.sense,consciousness,perception,being the third khandha Vin.I,13; M.I,300; S.III,3 sq.; Dhs.40,58,61,113; VbhA.42.-- 2.sense,perception,discernment,recognition,assimilation of sensations,awareness M.I,293; A.III,443 (nibbāna°); S.III,87; Sn.732 (saññāya uparodhanā dukkhakkhayo hoti; expld as “kāmasaññā” SnA); Miln.61; Dhs.4; DhsA.110,200 (rūpa° perception of material qualities).-- 3.consciousness D.I,180 sq.; M.I,108; Vbh.369 (nānatta° c.of diversity:see nānatta); Miln.159; J.IV,391; is previous to ñāṇa D.I,185; a constituent part of nāma S.II,3,cp.Sn.779; according to later teaching differs from viññāṇa and paññā only as a child’s perceiving differs from (a) an adult’s,(b) an expert’s Vism.436 sq.; Dhs.trsln 7 n.2,17 n.2.--nevasaññā-nâsaññā neither consciousness nor unconsciousness D.III,224,262 sq.; M.I,41,160; II,255; III,28,44; Ps.I,36; Dhs.268,582,1417; Kvu 202; Nett 26,29; Vism.571.-- 4.conception,idea,notion D.I,28; III,289 (cp.Dial.III,263:“concept rather than percept”); M.III,104; S.I,107; Sn.802,841; J.I,368 (ambaphala saññāya in the notion or imagining of mango fruit); Vism.112 (rūpa° & aṭṭhika°).saññaṁ karoti to imagine,to think J.II,71; to take notice,to mind J.I,117.-- 5.sign,gesture token,mark J.I,287; II,18; paṇṇa° a mark of leaves J.I,153; rajjusaññā a rope used as a mark,a guiding rope,J.I,287; rukkha-saññaṁ pabbata-saññaṁ karonto,using trees and hills as guiding marks J.IV,91; saññaṁ dadāti to give the sign (with the whip,for the horse to start) J.VI,302.-- 6.saññā is twofold,paṭighasamphassajā and adhivacanasamphassajā i.e.sense impression and recognition (impression of something similar,“association by similarity,” as when a seen person calls up some one we know),Vbh.6; VbhA.19 sq.; threefold,rūpasaññā,paṭighasaññā,and nānattasaññā A.II,184; S.II,211; cp.Sn.535; or kāma°,vyāpāda°,vihiṁsā° (as nānatta°) Vbh.369,cp.VbhA.499; fivefold (pañca vimutti-paripācaniyā saññā); anicca°,anicce dukkha°,dukkhe anatta°,pahāna°,virāga° D.III,243,cp.A.III,334; there are six perceptions of rūpa,sadda,gandha,rasa,phoṭṭhabba,and dhamma,D.II,309; S.III,60; the sevenfold perception,anicca-,anatta-,asubha-,ādīnava-,pahāna-,virāga-,and nirodha-saññā,D.II,79; cp.A.III,79; the tenfold perception,asubha-,maraṇa-,āhāre paṭikkūla-,sabbaloke anabhirata-,anicca-,anicce dukkha-,dukkhe anatta-,pahāna-,virāga-,nirodha-saññā A.V,105; the one perception,āhāre paṭikkūlasaññā,Cpd.21.-- 7.See further (unclassified refs.):D.I,180; II,277 (papañca°); III,33,223; S.II,143; A.II,17; IV,312; Nd1 193,207; Nett 27; Vism.111,437,461 sq.(in detail); VbhA.20 (pañca-dvārikā),34; VvA.110; and on term Cpd.40,42.

--gata perceptible,the world of sense M.I,38.--bhava conscious existence Vism.572; VbhA.183.--maya= arūpin M.I,410 (opp.manomaya=rūpin).--vedayitanirodha cessation of consciousness and sensation M.I,160,301; III,45; A.I,41; Kvu 202; S.II,212.--viratta free from consciousness,an Arahant,Sn.847.--vimokkha emancipation from consciousness Sn.1071 sq.; Miln.159=Vin.V,116.(Page 670)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saññā:Sense,consciousness,perception; intellect,thought; sign,gesture; name
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAÑÑĀ:[f] tư tưởng,cảm giác,dấu hiệu,tên,sự nhận thức,thái độ cử chỉ --kkhandha [m] tưởng uẩn --paha [3] người làm cho hiểu biết --pana [nt] thuyết phục,làm cho hiểu rõ,làm cho tin
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saññā:sự tưởng nhận,tưởng nhớ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saññā:သညာ (ဣ) (သံ√ဉာ)
အမွတ္။ မွတ္ျခင္း။ အာ႐ံု၏ သေဘာကို မွတ္ျခင္း။ အမည္။ နာမပညတ္။
ဒါသီနံ သညံ အဒါသိ၊ ကၽြန္မတို႔အား အမွတ္ကို ေပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,