Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sūpa:m.n.[〃] 湯,湯汁,肉汁.f.sūpi pl.sūpiyo.-rasa 湯的滋味.-vyañjana (特殊風味的醬汁)(咖哩).-vyañjanaka 咖哩及醬汁.
パーリ語辞典 水野弘元著
sūpa:m.n.[〃] スープ,汁,肉汁.f.sūpi pl.sūpiyo.-rasa スープの味.-vyañjana カレー.-vyañjanaka カレーやジースの容器.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
sūpa:原:汁;肉汁 訂正:羹;豆羹 頁碼:第323頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sūpa,【陽】 咖哩飯菜,菜肴。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sūpa,(Vedic sūpa),【陽】菜肴,咖哩飯菜(broth,soup,curry)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sūpa:[m.] curry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sūpa,[Vedic sūpa,cp.Ags.sūpan=Ger.saufen; Ohg.sūf=soup] broth,soup,curry Vin.II,77,214 sq.; IV,192; D.I,105; S.V,129 sq.(their var.flavours); A.III,49 (aneka°); J.II,66; Vism.343.samasūpaka with equal curry Vin.IV,192.Also nt.Vin.I,23921 (-āni) and f.sūpi J.IV,352 (bidalasūpiyo); sūpavyañjanaka a vessel for curry and sauce Vin.I,240.

--vyañjana curry J.I,197.(Page 721)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SŪPA:[m] cari,canh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sūpa:သူပ (ပ)
ဟင္း။ ဟင္းခ်ိဳ။ ပဲေနာက္ဟင္းလ်ာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,