Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sūkarika:m.[sūkara-ika] 屠豚者,殺豬者,豬肉攤.
パーリ語辞典 水野弘元著
sūkarika:m.[sūkara-ika] 屠豚者,豚の屠者,豚肉屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sūkarika,【陽】 豬的經銷商,豬肉商販。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sūkarika,【陽】豬的經銷商,豬肉商販。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sūkarika:[m.] a dealer in swine; pork-butcher.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sūkarika,[fr.sūkara; BSk.saukarika Divy 505] a pigkiller,pork-butcher S.II,257; A.II,207; III,303; Pug.56; Th.2,242; J.VI,111; ThA.204.(Page 721)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SŪKARIKA:[m] người bán thịt lợn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sūkarika:người giết heo
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sūkarika:သူကရိက (ပ) (သူကရ+ဏိက)
ဝက္ေရာင္းေသာ သူ။ ဝက္ကို သတ္၍ အသက္ေမြးေသာသူ။ ဝက္သားထိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,