Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sūcikā:f.[<sūci] 針,小閂,楔,(楔子).
パーリ語辞典 水野弘元著
sūcikā:f.[<sūci] 針,小閂,楔,くさび.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sūcikā:[f.] a bolt; a table of contents.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sūcikā,(f.) [fr.sūci] 1.a needle; (fig.) hunger Pv.II,83; PvA.107.-- 2.a small bolt to a door Vin.II,120,148.‹-› sūcik’aṭṭha whose bones are like needles (?) Pv III,23; PvA.180 (sūcigātā ti vā pāṭho.Vijjhanatthena sūcikā ti laddhanāmāya khuppipāsāya ajjhāpīḷitā.Sūcikaṇṭhā ti keci paṭhanti.Sūcichiddasadisā mukhadvārā ti attho).(Page 721)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sūcikā:chốt,then gài cửa (bolt) chữ này cũng có nghĩa là cái chìa khóa (key)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sūcikā:သူစိ-ကာ (ဣ)
က်ည္းငယ္။ မင္းတုပ္။ အပ္။ ထိုးက်င့္ေသာ အနာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,