Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sūci:f.[〃] 針,鍼,小門閂,(楔子).-kāra 針作的.-ghaṭika 針楔,門閂.-ghara 針筒,針箱.-nāḷikā 針織成的竹筒.-mukhata 針口蟲.-mukhapāṇa 有針ロ的蟲.-loma 針毛的,刺針般的毛.-vāṇijaka 從事針口交易的商人.
パーリ語辞典 水野弘元著
sūci:f.[〃] 針,鍼,小さな閂,くさび.-kāra 針作い.-ghaṭika 針楔,閂(かんぬき).-ghara 針筒,針箱.-nāḷikā 針入れ竹筒.-mukhata 針口虫.-mukhapāṇa 針ロある虫.-loma 針毛の,針のような毛ある.-vāṇijaka 針商人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sūci,【陰】 針,發夾,發卡,小門閂。 ~kā,【陰】 門閂,目次。 ~kāra,【陽】造針的鐵匠。 ~ghaṭikā,【陰】 門閂的插殼。 ~ghara,【中】 針盒。 ~mukha,【陽】 蚊子。 ~loma,【形】 頭發象針的。 ~vijjhana,【中】 錐子。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sūci,【陰】針,發夾,發卡,小門閂。sūcikā,【陰】門閂,目次。sūcikāra,【陽】造針的鐵匠。sūcighaṭikā,【陰】門閂的插殼。sūcighara,【中】針盒。sūcimukha,【陽】蚊子。sūciloma,【形】頭發像針的。sūcivijjhana,【中】錐子。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sūci,(f.),a needle; a hairpin; a small door-bolt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sūci,(f.) [cp.Sk.sūci; doubtful whether to sīv] a needle Vin.II,115,117,177; S.II,215 sq.,257; J.I,111,248; Vism.284 (in simile); a hairpin Th.2,254; J.I,9; a small door-bolt,a pin to secure the bolt M.I,126; Th.2,116; J.I,360; V,294 (so for suci); ThA.117; cross-bar of a rail,railing [cp.BSk.sūcī Divy 221] D.II,179.

--kāra a needle-maker S.II,216.--ghaṭikā a small bolt to a door Vin.II,237; Ud.52; A.IV,206; J.I,346; VI,444; Vism.394.--ghara a needle case Vin.II,301 sq.; IV,123,167; S.II,231; J.I,170.--nāḷikā a needle-case made of bamboo Vin.II,116.--mukha “needle-mouthed,” a mosquito Abhp 646; a sort of intestinal worm; °ā pāṇā (in the Gūthaniraya purgatory) M.III,185.--loma needle-haired,having hair like needles S.II,257; name of a Yakkha at Gayā S.I,207; Sn.p.48; SnA 551; Vism.208.--vatta needle-faced,having a mouth like a needle Pgdp 55.--vāṇijaka a needle-seller S.II,215.(Page 721)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sūci:A needle
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SŪCI:[f] cây kim,cây kẹp tóc,cây lông nhím,cây gài cửa nhỏ --kā [f] chốt cửa,bản mục lục --kāra [m] người làm kim --gha ṭikā [f] người cầm then chốt --ghara [m] đồ đựng kim --mukha [m] con muỗi --loma [a] có lông,như cây kim --vijjhana [nt] cái dùi của thợ giày
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sūci:kim may y phục,tăng ni dùng được
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sūci:သူစိ (ဣ) (√သူစ္+ဣ)
အပ္။ တံက်င္။ တံခါးက်င္။ မင္းတုပ္။ က်ည္းငယ္။ ကညစ္။ အကၡရာ အစဥ္ျပျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,