Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sīsa:① n.[〃] 鉛,なまり.-maya 鉛製の.② n.[Sk.śīrṣa.cf.sira] 頭,頂,稲の穗.-ānulokin 前方を見る,注視する.-ābhitāpa 日射病.-ūpaga 頭飾.-kapālaṭṭhi 頭蓋骨.-cchinna 頭が截られた,首を截れる.-cchejja 断頭罪に値する.-ppacālaka 頭を振る.-virecana 頭痛療治.-veṭha,-veṭhana 頭巾,ターバン.-vedanā 頭痛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sīsa,【中】 頭,頂點,玉米穗,標題,提示。 ~kapāla,~kaṭāha,【陽】 頭骨,顱骨,腦殼。 ~cchavi,【陰】 頭皮。 ~cchejja,【形】 造成斬首的。~cchadana,【中】 斬首。 ~ppacālana,【中】 搖頭。 ~paramparā,【陰】換頭頂負擔。 ~veṭhana,【中】 纏頭巾,頭巾。 ~ābādha,【陽】 頭的疾病。(p345)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sīsa,【中】頭,頂點,玉米穗,標題,提示。sīsakapāla,sīsakaṭāha,【陽】顱骨,頭蓋骨,腦殼(a skull; a cranium)。sīsacchavi,【陰】頭皮。sīsacchejja,【形】造成斬首的。sīsacchadana,【中】斬首。sīsappacālana,【中】搖頭。sīsaparamparā,【陰】換頭頂負擔。sīsabhāra,枕頭。sīsaveṭhana,【中】纏頭巾,頭巾。sīsavedanā,【陰】頭部的感受。sīsābādha,【陽】頭的疾病。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīsa:[nt.] the head; the highest point; an ear of corn; heading of an article; the lead.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sīsa,2 (nt.) [Vedic śīrṣa:see under sira] 1.the head (of the body) Vin.I,8; A.I,207; Sn.199,208,p.80; J.I,74; II,103; sīsaṁ nahāta,one who has performed an ablution of the head D.II,172; PvA.82; āditta-sīsa,one whose turban has caught fire S.I,108; III,143; V,440; A.II,93; sīsato towards the head Mhvs 25,93; adho-sīsa,head first J.I,233.-- 2.highest part,top,front:bhūmi° hill,place of vantage Dpvs 15,26; J.II,406; caṅkamana° head of the cloister Vism.121; saṅgāma° front of the battle Pug.69; J.I,387; megha° head of the cloud J.I,103.In this sense also opposed to pāda (foot),e.g.sopāṇa° head (& foot) of the stairs DhA.I,115.Contrasted with sama (plain) Ps.I,101 sq.-- 3.chief point Ps.I,102.-- 4.panicle,ear (of rice or crops) A.IV,169; DA.I,118.-- 5.head,heading (as subdivision of a subject),as “chanda-sīsa citta-sīsa” grouped under chanda & citta Vism.376.Usually instr °sīsena “under the heading (or category) of,” e.g.citta° Vism.3; paribhoga° J.II,24; saññā° DhsA.200; kammaṭṭhāna° DhA.III,159.

--ânulokin looking ahead,looking attentively after something M.I,147.--ābādha disease of the head Vin.I,270 sq.; J.VI,331.--âbhitāpa heat in the head,headache Vin.I,204.--kaṭāha a skull D.II,297=M.I,58; Vism.260=KhA 60; KhA 49.--kalanda Miln.292.[Signification unknown; cp.kalanda a squirrel and kalandaka J.VI,227; a blanket [cushion?] or kerchief.] --cchavi the skin of the head Vin.I,277.--cola a headcloth,turban Mhvs 35,53.--cchejja resulting in decapitation A.II,241.--ccheda decapitation,death J.I,167; Miln.358.--ppacālakaṁ swaying the head about Vin.IV,188.--paramparāya with heads close together DhA.I,49.--virecana purging to relieve the head D.I,12; DA.I,98.--veṭha head wrap S.IV,56.--veṭhana headcloth,turban M.II,193; sīsaveṭha id.M.I,244=S.IV,56.--vedanā headache M.I,243; II,193.(Page 713)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sīsa,1 (nt.) [cp.Sk.sīsa] lead D.II,351; S.V,92; Miln.331; VbhA.63 (=kāḷa-tipu); a leaden coin J.I,7; °-kāra a worker in lead Miln.331; °-maya leaden Vin.I,190.(Page 713)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĪSA:[nt] cái đầu,điểm cao nhất,hàng đầu của một bài tựa,sự dẫn đầu,cái đuôi của lúa --kapāla,--kataha [m] cái sọ đầu --cchavi [f] da đầu --cchejja [a] sự kết quả bị chém đầu --cchedana [nt] sự chém đầu --ppacālana [nt] sự lúc lắc đầu --paramparā [f] đổi đồ để đội đi từ đầu người này đến đầu người kia --veṭhana [nt] khăn đóng,khăn bịt đầu --ābāṇha [m] nhức đầu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sīsa:chì đen
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīsa:သီသ (န)
ဦးေခါင္း။ မဏိေတာ္။ အရင္း။
သီသံ ကတြာ၊ ေခါင္းျပဳ၍။ ဦးေခါင္းျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīsa:သီသ (န)
ခဲပုပ္။ ခဲနက္။ သလြဲမည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,