Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sīlika,sīlī,【形】 (在【合】中) 有…性質的。(p345)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sīlika,sīlī,【形】(在【合】中) 有…性質的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīlika:[adj.] (in cpds.),having the nature of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sīlika,(adj.) (-°) [fr.sīla]=sīlin J.VI,64.(Page 713)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĪLIKA:=SĪLĪ[a]có tánh tự nhiên của
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīlika:သီလိက (တိ)
အေလ့ရွိသည္။ အက်င့္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,