Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sīlabbata:m.n.[sīla-vata,BSk.śīlavrata] 戒禁,戒と禁制.-upādāna,-parāmāsa戒禁取.-sampanna 戒禁を具足せる.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīlabbata:[nt.] ceremonial observances.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sīlabbata:giới cấm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīlabbata:သီလ-ဗၺတ (န) (သီလ+ဝတ)
အေလ့အက်င့္။ ႏြားေခြးစသည္တို႔၏ အေလ့အက်င့္ျဖင့္ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္၏ဟူေသာ အယူ။
သီလဗၺေတန၊ ႏြားေခြးစသည္တို႔၏ အေလ့အက်င့္ျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,